Πότε είναι άκυρο ένα ψηφοδέλτιο-Πόσοι είναι οι σταυροί

Οι εκλογές βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και για την αποφυγή λαθών ο εκλογικός νόμος ξεκαθαρίζει ποια ψηφοδέλτια θα κριθούν άκυρα. 

Συγκεκριµένα οι διατάξεις που προβλέπουν ακυρότητα των ψηφοδελτίων κατά την ψηφοφορία, θα πρέπει να εφαρµόζονται µόνο στις περιπτώσεις εκείνες, όπου σαφώς προκύπτουν ελαττώµατα που βάσιµα µπορεί να θεωρηθούν ότι οδηγούν στην παραβίαση του απορρήτου της ψηφοφορίας.

Πιο συγκεκριμένα θα κρίνεται άκυρο κάθε ψηφοδέλτιο που:


Έφερε σταυρό πράσινου χρώματος, 
Ήταν κομμένο κατά την άνω αριστερή γωνία του 
Έφερε γραμμή πλαγίως και καθέτως γραμμένη με μπλε στυλό 
Έφερε ημισέληνο σε σχήμα παρένθεσης, εμπρός από το όνομα υποψηφίου 
Έφερε αρχικά υποψηφίου ή αστερίσκο αντί σταυρού (ΑΕΔ 9/2001, ΔΕφΑ 3724/1986 ΕλΔ 28, 218) ή V (ΑΕΔ 9/2001, ΣτΕ 1322/2000).
Έφερε σταυρό μέσα σε κύκλο
Έφερε στίγματα, προσδιοριστικά της ταυτότητας του εκλογέα 
Έφερε κηλίδα από μελάνη στο διάκενο μεταξύ ονόματος και επωνύμου υποψηφίου 
Έφερε το χαρακτηριστικό γράμμα Χ στην οπίσθια πλευρά του 
Ήταν διπλωμένο κατά ιδιόρρυθμο τρόπο (και όχι κατά τον συνήθη) 

Επιπλέον, κρίνεται χρήσιµο να διευκρινιστεί ότι, δεν αποτελούν κατά κανόνα λόγο ακύρωσης από τις εφορευτικές επιτροπές,  μικρότερες διαφορές ψηφοδελτίων που αφορούν σε: 
-Συνήθεις τυπογραφικές αβλεψίες
-Ασήµαντες αποκλίσεις από τις οριζόµενες διαστάσεις (στις οποίες η σχετική απόφαση αναφέρεται µε τη λέξη “περίπου”), αναπόφευκτες άλλωστε κατά την κοπή των φύλλων του χαρτιού
-Απλές παραλλαγές της απόχρωσης ή της ποιότητας του χαρτιού
-Ατέλειες στην κοπή των πλευρών
-Στίγµατα ή ξέσµατα, που επέφερε η εκτύπωση του µεγάλου όγκου των ψηφοδελτίων 

Σταυροί προτίµησης
Ευρωεκλογές

Στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η εφορευτική επιτροπή κάθε εκλογικού τµήµατος πρέπει να ενηµερώνει τους εκλογείς ότι µπορούν να εκφράσουν την προτίµησή τους υπέρ τεσσάρων (4), κατ’ ανώτατο όριο, υποψηφίων του συνδυασµού, σηµειώνοντας στο ψηφοδέλτιο δίπλα στο όνοµα του καθενός σταυρό προτίµησης.

Συνεπώς στα ψηφοδέλτια των συνδυασµών µπορούν να τεθούν µέχρι και τέσσερις (4) σταυροί προτίµησης.

Σε περίπτωση όµως που τεθούν από εκλογέα περισσότεροι από τέσσερις σταυροί προτίµησης, το ψηφοδέλτιο αυτό δεν είναι άκυρο αλλά προσµετράται υπέρ του συνδυασµού, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη κανένας σταυρός προτίµησης.

Περιφερειακές εκλογές

Ψηφοδέλτιο συνδυασµού µε περισσότερους σταυρούς προτίµησης από τους κατά περίπτωση οριζόµενους είναι έγκυρο, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη κανένας σταυρός προτίµησης. 

Για τον υποψήφιο περιφερειάρχη δεν χρειάζεται σταυρός προτίµησης. Αν σηµειωθεί, δεν συνεπάγεται ακυρότητα του ψηφοδελτίου. 

Για τον υποψήφιο δήµαρχο, δεν απαιτείται σταυρός προτίµησης και, αν σηµειωθεί, δεν συνεπάγεται ακυρότητα του ψηφοδελτίου. 

Σε όσες περιπτώσεις επαναληφθεί η ψηφοφορία για την εκλογή των δηµοτικών αρχών, δεν απαιτείται σταυρός προτίµησης και αν σηµειωθεί δεν συνεπάγεται ακυρότητα του ψηφοδελτίου. 

Πρόεδροι κοινότητας


Ψηφοδέλτιο που φέρει περισσότερους από τους επιτρεπόµενους σταυρούς προτίµησης, είναι έγκυρο και προσµετράται υπέρ του συνδυασµού, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη κανένας σταυρός προτίµησης.

Εξαιρούνται τα ενιαία ψηφοδέλτια υποψηφίων προέδρων συµβουλίων κοινότητας έως τριακοσίων (300) κατοίκων, όπου, ψηφοδέλτιο το οποίο δεν φέρει κανέναν σταυρό ή φέρει περισσότερους του ενός (1) σταυρούς, θεωρείται άκυρο.