Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Ερευνητική εργασία για την ποιότητα του κρέατος στην Ελλάδα

Το Τμήμα Βιοχημείας - Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διερευνά επιστημονικές μεθόδους γύρω από την ποιότητα του κρέατος στην Ελλάδα συμβάλλοντας αποφασιστικά στην καλύτερη εξυπηρέτηση και ανταπόκριση του καταναλωτή.

Αναλυτικά, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του:

«Η Ελλάδα είναι μία χώρα με μεγάλη παράδοση στην ζωική παραγωγή, η οποία αποτελεί τη βάση της εγχώριας βιομηχανίας τροφίμων και συμβάλλει καθοριστικά στην περιφερειακή αγροτική ανάπτυξη καθώς και στη διατήρηση του κοινωνικού ιστού της υπαίθρου. Παρόλα αυτά, σήμερα διανύουμε μία περίοδο, κατά την οποία κρίνεται αναγκαίος ο επαναπροσδιορισμός του παραγωγικού μοντέλου της Ελλάδας μέσω της μετάβασης από την παραγωγή μη διεθνώς εμπορεύσιμων σε διεθνώς εμπορεύσιμα αγαθά και υπηρεσίες.

Σε αυτή τη μετάβαση σημαντικός θεωρείται ο ρόλος της κτηνοτροφίας αλλά και, γενικότερα, του αγροτικού τομέα έτσι ώστε να διαμορφωθεί ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο στη χώρα. Προτεραιότητα, λοιπόν, για τη χώρα μας θα πρέπει να είναι η μείωση του κόστους παραγωγής, η βελτιστοποίηση της ποιότητας, η επισήμανση της ταυτότητας των παραγόμενων προϊόντων και η οργάνωση εμπορικών δικτύων για την προώθηση κυρίως του Ελληνικού κρέατος. Για το λόγο αυτό καθίσταται αναγκαία η υιοθέτηση επιστημονικών μεθόδων για τη διερεύνηση της σύστασης και της ποιότητας του κρέατος ώστε να είναι σε θέση ο παραγωγός και ο καταναλωτής να γνωρίζει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά διαφόρων ζώων παραγωγής διαφορετικών φυλών, που διαβιούν και τρέφονται σε διαφορετικά περιβάλλοντα.

Η ερευνητική εργασία η οποία γίνεται σε συνεργασία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Τμήμα Βιοχημείας-Βιοτεχνολογίας), του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και τριών επιχειρήσεων στο πλαίσιο της δράσης Ερευνω-Καινοτομώ-Δημιουργώ της ΓΓΕΤ, αφορά την ανάδειξη της παραγωγής ελληνικού κρέατος από εκτροφές μηρυκαστικών και τη διερεύνηση της καταλληλότερης μεθοδολογίας εμπορικού τεμαχισμού, τυποποίησης και συσκευασίας του κρέατος από σφάγια ελληνικών και ξένων φυλών.

Στην εργασία που εκτελείται γίνεται έλεγχος πληθώρας βιοδεικτών οξειδωαναγωγικής κατάστασης και άλλων χαρακτηριστικών του κρέατος σε δείγματα αίματος και ιστών που έχουν ληφθεί από τα ζώα. Καταγράφηκαν αποτελέσματα που θα συνεισφέρουν στη δημιουργία μίας ολοκληρωμένης εικόνας γύρω από την ποιότητα του κρέατος στην Ελλάδα συμβάλλοντας αποφασιστικά στην καλύτερη εξυπηρέτηση και ανταπόκριση του καταναλωτή». 

To πρόγραμμα  ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T1ΕΔΚ-05479).

Πηγή: skai.gr