Χαρακόπουλος: Υπεγράφη ΚΥΑ για επίδομα 1ου κύματος κορωνοϊού σε αποφοίτους ΕΠΑΛ

Χαρακόπουλος: Υπεγράφη ΚΥΑ για επίδομα 1ου κύματος κορωνοϊού σε αποφοίτους ΕΠΑΛ

Το υπουργείο Οικονομικών υπέγραψε στις 12 Νοεμβρίου την Κοινή Υπουργική Απόφαση για την «Οικονομική ενίσχυση μαθητευομένων μαθητείας για τη μείωση της διασποράς του COVID 19», και πλέον «η πρωτοβουλία για την έκδοση των κατ’ εξουσιοδότηση νόμου κανονιστικών πράξεων ανήκει στο εκάστοτε επισπεύδον υπουργείο», στην προκειμένη περίπτωση στο υπουργείο Παιδείας.

Τα παραπάνω διαβεβαιώνει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης, απαντώντας στον βουλευτή Λαρίσης της Νέας Δημοκρατίας κ. Μάξιμο Χαρακόπουλο, για τους λόγους καθυστέρησης στην καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης στους απόφοιτους ΕΠΑΛ που συμμετείχαν σε προγράμματα μαθητείας.

Ο Θεσσαλός πολιτικός είχε ζητήσεις την ενίσχυση των αποφοίτων ΕΠΑΛ, που αναγκάστηκαν να διακόψουν λόγω κορονοϊού τη μαθητεία τους και έτσι στερήθηκαν οι, κατά κανόνα φτωχές, οικογένειές τους από μια πηγή εισοδήματος. Η υπουργός Παιδείας αποδέχθηκε την πρόταση, αλλά λόγω διαμαρτυριών για την καθυστέρηση έκδοση της ΚΥΑ ο Μάξιμος Χαρακόπουλος αναγκάστηκε να επανέλθει με νέα ερώτηση. 

Στην απάντησή του ο κ. Σκυλακάκης αναφέρει ότι «σχετικά με την οικονομική ενίσχυση για το πρώτο κύμα κορωνοϊού στους αποφοίτους ΕΠΑΛ που συμμετείχαν σε προγράμματα μαθητείας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: Την 30.10.2020 υποβλήθηκε στη αρμόδια υπηρεσία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους προς επεξεργασία και υπογραφή σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα “Οικονομική ενίσχυση μαθητευομένων μαθητείας για τη μείωση της διασποράς του COVID 19”, το οποίο υπεγράφη την 12.11.2020 από πλευράς υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με την εξουσιοδότηση του άρθρου 119 παρ. 2 του ν. 4692/2020. Η πρωτοβουλία για την έκδοση των κατ’ εξουσιοδότηση νόμου κανονιστικών πράξεων ανήκει στο εκάστοτε επισπεύδον υπουργείο».

Προϋπολογισμός 3.257.520 ευρώ

Διευκρινίσεις για το ζήτημα έδωσε και ο υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Ιωάννης Τσακίρης, αναφέροντας, μεταξύ άλλων, ότι «μετά από πρόταση του υπουργείου Παιδείας, η Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση Δια Βίου Μάθηση 2014-2020 (Ε.Π. ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ)”, με την υπ’ αρ. 3019 απόφασή της ενέκρινε τον Ιούνιο 2020 την εξειδίκευση της δράσης με τίτλο “Δράση (2, 4, 5) 9.4.1.03: Οικονομική ενίσχυση μαθητευομένων μαθητείας για την μείωση της διασποράς του COVID 19”, συνολικού προϋπολογισμού 3.257.520 ευρώ. Η έγκριση έγινε στο πλαίσιο της πρώτης -εντός του 2020- αναθεώρησης του Προγράμματος, για την άμεση ενσωμάτωση σε αυτό δράσεων αντιμετώπισης της πανδημίας COVID 19 και κατόπιν των κανονιστικών τροποποιήσεων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, που κατέστησαν εφικτή υπό προϋποθέσεις τη συγχρηματοδότηση ανάλογων δράσεων. Στη συνέχεια ακολουθήθηκε η διαδικασία του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του ΕΣΠΑ, με την έκδοση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Πρόσκλησης (ΑΔΑ: Ψ39Ε46ΜΤΛΡ-ΩΨΒ, υπ’ αρ. 4467/24.07.2020), προς την αρμόδια Επιτελική δομή του υπουργείου Παιδείας ως Δικαιούχο, η οποία και υπέβαλε πρόταση προς ένταξη. Η Ειδική Υπηρεσία έχοντας υλοποιήσει τις απαραίτητες διαχειριστικές ενέργειες, προέβη στην έκδοση της Απόφασης Ένταξης (ΑΔΑ: 63ΑΒ46ΜΤΛΡ-ΙΘΨ, υπ’ αρ. 4940/10.11.2020, για συγχρηματοδότηση της ενίσχυσης από το Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ 2014-2020”.

Η καταβολή της ενίσχυσης γίνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Παιδείας και σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο (βλ. Ν. 4692/2020, άρ. 119 και ΚΥΑ υπ’ αρ. Φ16/154871/ΓΓ4 για την Οικονομική ενίσχυση μαθητευομένων μαθητείας για τη μείωση της διασποράς του COVID 19, ΦΕΚ Β 5057/17.11.2020)».

Πηγή: skai.gr