Η νέα ταξική δομή στη Βρετανία

Η νέα ταξική δομή στη Βρετανία
Σε επτά κοινωνικές τάξεις χωρίζονται οι κάτοικοι της Βρετανίας, σύμφωνα με νέα κοινωνιολογική έρευνα που διεξήχθη για λογαριασμό του BBC.

Οι κατηγορίες της εργατικής, μεσαίας και ανώτερης τάξης είναι παρωχημένες, υποστηρίζει η συγκεκριμένη έρευνα, καθώς μόνο το 39% των πολιτών μπορούν πραγματικά να συμπεριληφθούν σε αυτές. Τα κριτήρια του επαγγέλματος, του πλούτου και της μόρφωσης που παραδοσιακά χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της ταξικής ταυτότητας ενός πολίτη χαρακτηρίζονται ως «απλοϊκά» από τους ερευνητές

Η έρευνα του BBC Lab UK, σε δείγμα 161.000 πολιτών, υποστηρίζει ότι οι ταξικοί διαχωρισμοί έχουν τρεις διαστάσεις: οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική. Αυτά που μελετήθηκαν ήταν το «οικονομικό κεφάλαιο», δηλαδή το εισόδημα, οι αποταμιεύσεις, η αξία του σπιτιού καθενός, το «κοινωνικό κεφάλαιο», δηλαδή ο αριθμός και το στάτους των γνωστών και φίλων του κάθε ατόμου, καθώς επίσης και το «πολιτισμικό κεφάλαιο», που ορίζεται ως η έκταση και η φύση των πολιτιστικών ενδιαφερόντων και δραστηριοτήτων.

Οι νέες τάξεις ορίζονται ως εξής:

Ελίτ: η πιο προνομιούχα τάξη, διακριτή από τις υπόλοιπες έξι λόγω του πλούτου της. Η τάξη με τα υψηλότερα επίπεδα και των τριών επιμέρους «κεφαλαίων».

Καθεστηκυία μεσαία τάξη: η δεύτερη πλουσιότερη τάξη, με υψηλή επίδοση σε όλα τα επιμέρους κεφάλαια. Η πιο πολυπληθής και πιο οργανωμένη ομάδα, με τη δεύτερη υψηλότερη επίδοση ως προς το πολιτισμικό κεφάλαιο.

Τεχνική μεσαία τάξη: μια μικρή, διακριτή νέα κοινωνική ομάδα που είναι εύπορη, αλλά με χαμηλή επίδοση στο κοινωνικό και πολιτισμικό επίπεδο. Διακρίνεται από την κοινωνική της απομόνωση και την πολιτιστική της απάθεια.

Νέοι εύποροι εργάτες: μια νεαρή τάξη που είναι κοινωνικά και πολιτιστικά ενεργή, με μεσαία επίπεδα οικονομικού κεφαλαίου.

• Παραδοσιακή εργατική τάξη: με χαμηλή επίδοση σε όλα τα επιμέρους κεφάλαια, αλλά όχι εντελώς αποστερημένη. Τα μέλη της έχουν σπίτια με σχετικά υψηλή αξία, κάτι που εξηγείται από τον υψηλότερο ηλικιακό μέσο όρο τους, στα 66 έτη.

Αναδυόμενοι εργάτες υπηρεσιών: μια νέα, νεαρή ηλικιακά αστική ομάδα που είναι σχετικά φτωχή, αλλά έχει υψηλό κοινωνικό και πολιτισμικό κεφάλαιο.

Επισφαλές προλεταριάτο ή πρεκαριάτο (precariat, ή precarious proletariat): η φτωχότερη τάξη με τις μεγαλύτερες στερήσεις, με χαμηλή επίδοση σε κοινωνικό και πολιτισμικό κεφάλαιο.

Οι Βρετανοί ερευνητές επισημαίνουν ότι ενώ η ελίτ έχει προσδιοριστεί στο παρελθόν, είναι η πρώτη φορά που έχει τοποθετηθεί σε μια ευρύτερη ανάλυση της ταξικής δομής, καθώς συνήθως ταυτιζόταν με επαγγελματίες και διευθυντές. Στο άλλο άκρο, το «πρεκαριάτο» αποτελεί το 15% του βρετανικού πληθυσμού. Οι υπεύθυνοι της έρευνας λένε ότι αυτά τα δύο άκρα δεν περιλαμβάνονται στις συμβατικές ταξικές αναλύσεις, οι οποίες επικεντρώνονται στη μεσαία και την εργατική τάξη.
Πηγή: Θανάσης Γκαβός, Λονδίνο