Απάντηση του οικουμενικού πατριάρχη στους φόβους σχίσματος για το ουκρανικό

Απαντητική επιστολή προς τον αρχιεπίσκοπο Τιράνων, Αναστάσιο που εκφράζει φόβος για σχίσμα με αφορμή το ουκρανική ζήτημα απέστειλε ο οικουμενικός πατριάρχης, Βαρθολομαίος. 

Στην επιστολή του με ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2019 ο αρχιεπίσκοπος Τιράνων είχε εκφράσει την διαφωνία του ότι «η παρούσα διασάλευση και ο εμφανής διχασμός θα κρατήσουν για λίγο και ότι όλες οι αυτοκέφαλες εκκλησίες θα δεχθούν τελικώς τα γενόμενα» και είχε ζητήσει από «το Οικουμενικό Πατριαρχείο να συγκαλέσει Πανορθόδοξο Σύναξη ή Σύνοδο προκειμένου να προληφθεί ο κίνδυνος σχίσματος που θα απειλήσει την αξιοπιστία της ορθοδοξίας».


Συγκεκριμένα, ο αρχιεπίσκοπος Τιράνων Αναστάσιος, αναφέρει στην επιστολή του  ότι ο  α?τός πόνος καί ? ?γωνία διά τήν διαφύλαξιν τ?ς ?νότητος τ?ς ?ρθοδόξου ?κκλησίας υποχρεώνει ?μ?ς νά διατυπώσωμεν θεμελιώδη ?μφιβολίαν, ?ς πρός τήν ?πικύρωσιν ?ναδρομικ?ς χειροτονι?ν τελεσθεισ?ν ?πό καθ?ρημένου, ?φωρισμένου καί ?ναθεματισμένου προσώπου.

Εκτός των άλλων προσθέτει, Λυπούμεθα, διότι ?παληθεύθησαν α? ?νησυχίαι, τάς ?ποίας ε?χομεν διατυπώσει ε?ς τήν τριμελ? ?ντιπροσωπείαν το? Ο?κουμενικο? Πατριαρχείου (?ούλιος 2018) καθώς καί κατά τήν προσωπικήν ?μ?ν συνάντησιν ?ν Κρήτ? (?κτώβριος 2018): ?ντί ε?ρηνεύσεως καί ?νότητος τ?ν ?ρθοδόξων τ?ς Ο?κρανίας, ?παπειλε?ται ? κίνδυνος διασπάσεως τ?ς ?νότητος τ?ς ?νά τόν κόσμον ?ρθοδοξίας.

Α? προβλέψεις ?τι ? παρο?σα διασάλευσις καί ? ?μφανής διχασμός θα διαρκέσουν ?π’ ?λίγον καί ?τι ?λαι α? Α?τοκέφαλοι ?ρθόδοξοι ?κκλησίαι τελικ?ς θά ?ποδεχτο?ν τά γενόμενα, διά τούς γνωρίζοντας στοιχειωδ?ς τήν ?στορίαν τ?ν ?κκλησιαστικ?ν σχισμάτων καί τήν ?ντοχήν το? θρησκευτικο? φανατισμο?, μόνον ?ς ?βάσιμοι ?κτιμήσεις δύνανται νά ?κληφθο?ν. ?λλά καί α? καθησυχαστικαί ?ποθέσεις ?νίων ?τι το?το ?σως πραγματοποιηθ? τόν… ?πόμενον α??να ε?ναι μ?λλον κυνικαί. Σοβαρά τραύματα μή ?γκαίρως ?ντιμετωπισθέντα δέν θεραπεύονται ?πό το? χρόνου. Συνηθέστερον ?πεκτείνονται καί ?ξελίσσονται ε?ς ?νιάτους πληγάς. Καταλήγει η ανακοίνωση.

Ο οικουμενικός πατριάρχης, Βαρθολομαίος στην απάντηση του ξεκαθαρίζει ότι δεν υπήρξαν πολιτικές σκοπιμότητες και άλλα κίνητρα για την απονομή του τόμου Αυτοκεφαλίας στην Ουκρανία αλλά είναι μια πρακτική αιώνων στην ορθόδοξη εκκλησία. 

Συγκεκριμένα, ο οικουμενικός πατριάρχης ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι «ορ?μεν, ο?ν, Μακαριώτατε, ποίας ε?θύνης Θρόνος ?στίν ? τ?ς Κωνσταντινουπόλεως καί ποίων τρόπων μέτοχος καί διάδοχος ?φείλει ?να ?νυπερθέτως καθίσταται ? κατά καιρούς καί χρόνους ?ρχιεπίσκοπος α?το? καί Ο?κουμενικός Πατριάρχης. ?ξ ?λων τ?ν ?σφαλ?ν καί ?στώτων τούτων συνάγεται ?διαμφισβητήτως ?τι α? ?πί μέρους κατά τόν παρελθόντα καί τόν ν?ν α??να διορθόδοξοι προσπάθειαι καί πρωτοβουλίαι τ?ς ?γίας το? Χριστο? Μεγάλης ?κκλησίας ?σφαλμένως ?ξελήφθησαν τυχόν ?πό τινων ?ς ?πεμπόλησις τ?ν τοιούτων ?μετακινήτων ε?θυν?ν ?μα δέ καί διακονικ?ν προνομι?ν α?τ?ς ?ν ?νόματι ο?ονεί τινος κοινοβουλευτικ?ς ?μοσπονδίας- ?ς καί ρητ?ς ?λέχθη ?τυχ?ς- τ?ν ?πί μέρους Τοπικ?ν ?κκλησι?ν, ?τις συναποφασίζει μετά τ?ν Πρεσβυγεν?ν Θρόνων ?πί παντός θέματος».

Και συνέχισε: «Τά νεωστί καί ο?τω καλούμενα "α?τοκέφαλα" ?δόθησαν καί δίδονται ?πό τ?ς κοιν?ς τροφο? τ?ν ?ρθοδόξων Κωνσταντινουπολίτιδος ?κκλησίας διά τήν ?ν το?ς ?πί μέρους καλλιτέραν καί ε?ρυθμον ?σωτερικήν ?ργάνωσιν τ?ν καθ? ?καστα ?κκλησι?ν καί ο?χί διά νά παραλλάσσεται τό ?γιον πολίτευμα τ?ς ?κκλησίας, τό προκ?ψαν ?κ τ?ς μακρ?ς ?εροκανονικ?ς ?ν Ο?κουμενικα?ς Συνόδοις παραγωγ?ς πρός δημιουργίαν ?σφαλμένης ?ντιλήψεως α?ταρκ?ν τοπικ?ν ?κκλησι?ν καί κατακερματισμο? το? ?νός καί ?διαιρέτου Σώματος τ?ς Μι?ς, ?γίας, Καθολικ?ς καί ?ποστολικ?ς το? Χριστο? ?κκλησίας».

«? Α?τοκεφαλία ?πομονουμένη καί ?περτονιζομένη καθίσταται προβληματική καθώς δέν ?πηρετε? τόν σκοπόν δι? ?ν α?τη ?θεωρήθη ε?χρηστος ?ν τ? ?κκλησί?. Ε?ρήσθω δ? ?ντα?θα ?τι τά Α?τοκέφαλα καθεστ?τα, τά ?φ? ?ρους καί τρόπους παραχωρούμενα ?πό τ?ς Μητρός ?κκλησίας διά τάς κατά καιρούς καί χρόνους ζωτικάς ?νάγκας τ?ν ?νά τήν Ο?κουμένην τέκνων α?τ?ς, ο? τυγχάνουσιν ?μετακίνητον καί στατικόν σύστημα ?λλά προσαρμοζόμενον ε?ς τάς ποιμαντικάς ?πιταγάς τ?ς σήμερον, μεθ? ?ερότητος καί πολλ?ς περισκέψεως», τόνισε ο οικουμενικός πατριάρχης. 

Διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την επιστολή του οικουμενικού πατριάρχη

Διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την επιστολή από τον αρχιεπίσκοπο Τυράννων Αναστάσιο