Το ΓΕΝ προκήρυξε 400 θέσεις Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης

Το ΓΕΝ προκήρυξε 400 θέσεις Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης

Την ανακατάταξη ή επανακατάταξη 400 οπλιτών και εφέδρων  στο Πολεμικό Ναυτικό (50 στις Ομάδες Υποβρυχίων Καταστροφών)  για βραχεία περίοδο τριών (3) ετών, µε δυνατότητα παράτασης εφάπαξ για επιπλέον τρία (3) έτη, προκήρυξε το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού.

"Δικαίωμα υποβολής αίτησης ανακατάταξης ή επανακατάταξης στις Ομάδες Υποβρυχίων Καταστροφών του Πολεμικού Ναυτικού έχουν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, οι οπλίτες και έφεδροι, που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα , ανεξαρτήτως του Κλάδου στον οποίο υπηρετούν ή στην εφεδρεία του οποίου ανήκουν, καθώς και ανεξαρτήτως Όπλου ή Σώματος για τους υπηρετούντες ή υπηρετήσαντες σε οποιοδήποτε Όπλο ή Σώμα του Στρατού Ξηράς, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ειδικότητα που τους απονεμήθηκε", αναφέρει η σχετική προκήρυξη.

Oι ενδιαφερόμενοι οπλίτες ή έφεδροι που πληρούν τα απαιτούµενα προσόντα, θα πρέπει να υποβάλουν για την ανακατάταξη ή επανακατάταξή τους, τα δικαιολογητικά, έως την 30ή  Απριλίου 2020 (όσα υποβληθούν µετά από αυτήν την ημερομηνία θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσµα). Οι μεν οπλίτες, στις μονάδες που υπηρετούν, εφόσον µέχρι την 30η Απριλίου 2020 διανύεται το τελευταίο τρίµηνο των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων. 

Οι δε έφεδροι, στις Στρατολογικές Υπηρεσίες (ΣΥ) στις οποίες υπάγονται ή στις πλησιέστερες στον τόπο διαµονής τους, εφόσον δεν έχουν παρέλθει τρία (3) έτη από την ημερομηνία της οριστικής τους απόλυσης από τις Ένοπλες ∆υνάµεις κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών τους.

Οι σχετικές  προκηρύξεις που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων  τις ειδικότητες και τις προϋποθέσεις ανακατάταξης των ενδιαφερομένων αναρτήθηκαν σήμερα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ  με τίτλο  "Ανακατατάξεις Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) (ώρα 09:30:51  για τις Ομάδες Υποβρυχίων Καταστροφών) και (09:24:48 για τις υπόλοιπες 350 θέσεις).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ