Εγκύκλιος προς δημάρχους για το Εθνικό Δημοτολόγιο

Εγκύκλιο με θέμα: «Εθνικό Δημοτολόγιο» υπέγραψε ο υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Προκόπης Παυλόπουλος και εστάλη προς όλους τους δημάρχους και τους προέδρους Κοινοτήτων της χώρας.
Με την εγκύκλιο ενημερώνονται οι δήμαρχοι για το έργο του Εθνικού Δημοτολογίου το οποίο προωθεί το υπουργείο και αφορά την ηλεκτρονική διακυβέρνηση της χώρας.
Κύριο αντικείμενο του έργου είναι η κατάρτιση Εθνικού Δημοτολογίου, το οποίο θα συγκροτείται από το σύνολο των εγγράφων των Ελλήνων πολιτών που είναι εγγεγραμμένοι στα Δημοτολόγια των Δήμων και Κοινοτήτων της χώρας, με τη δημιουργία μιας κεντρικής βάσης δεδομένων χωρίς να επηρεάζεται η τήρηση και λειτουργία των τοπικών βάσεων δεδομένων δημοτολογίων ΟΤΑ.
Η κεντρική βάση δεδομένων του Εθνικού Δημοτολογίου θα διευκολύνει το έργο πολλών φορέων του δημόσιου τομέα και θα συμβάλλει άμεσα στην απλούστευση και στον εκσυγχρονισμό των διοικητικών διαδικασιών και στην ταχύτερη εξυπηρέτηση του πολίτης στις συναλλαγές του με τη Δημόσια Διοίκηση.
Η κατάρτιση του Εθνικού Δημοτολογίου πραγματοποιείται με την εφαρμογή του έργου «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικού Δημοτολογίου», συνολικού προϋπολογισμού 4.336.000 €, το οποίο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ‹ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης με ποσοστό 75% και από εθνικούς πόρους με ποσοστό 25%. Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η «Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ» και φορέας λειτουργίας το υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, οι ΟΤΑ όλης της χώρας θα πρέπει το αργότερο έως τις 15 Απριλίου να αποστείλουν στο Τμήμα Εθνικού Δημοτολογίου, απαντώντας σε έντυπο με συγκεκριμένες ερωτήσεις, στοιχεία για την κατάσταση των Δημοτολογίων τους. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τον Ιούλιο του 2006 προκειμένου να αρχίσει η υλοποίηση του έργου.
Με την εγκύκλιο επισημαίνεται πως είναι απαραίτητες κάποιες προπαρασκευαστικές ενέργειες από όλους τους ΟΤΑ, έτσι ώστε κατά τη φάση της μεταφοράς των στοιχείων Δημοτολογίου των ΟΤΑ στην κεντρική βάση δεδομένων του Εθνικού Δημοτολογίου να μην επέλθει αναστάτωση στη σημερινή λειτουργία των υπηρεσιών τους. Οι ενέργειες αυτές είναι:
― Ορισμός αρμόδιων στελεχών που θα επιφορτισθούν με την επικοινωνία και την υποβοήθηση του αναδόχου για τις εργασίες διασύνδεσης με την κεντρική βάση.
― Συμπλήρωση και διόρθωση των τηρουμένων στοιχείων στις τοπικές βάσεις δεδομένων που τηρούν οι ΟΤΑ.
― Καταχώριση στο μηχανογραφικό σύστημα όλων των οικογενειακών μερίδων που έχουν ανοιχθεί στο πλαίσιο των νέων ισχυόντων δημοτολογίων.
― Καταχώριση και συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων στοιχείων (ημερομηνίες γέννησης, εγγραφής, διαγραφής, ΟΤΑ στον οποίο μεταδημότευσε ο δημότης κλπ.).
― Τακτοποίηση, αρχειοθέτηση και τήρηση των χειρόγραφων στοιχείων (φακέλων, οικογενειακών μερίδων και βιβλίων Δημοτολογίου).
Πηγή: ΑΠΕ
Πηγή: skai.gr