Η διαδικασία κτήσης Ελληνικής Ιθαγένειας - Σε λειτουργία πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για απόκτηση Π.Ε.Γ.Π.

Ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης στο πλαίσιο της δημιουργίας ενός σύγχρονου, ολοκληρωμένου και αδιάβλητου συστήματος, μέσω του οποίου θα διασφαλίζεται η απόλυτη διαφάνεια σε όλα τα απαραίτητα στάδια της διαδικασίας κτήσης της Ελληνικής ιθαγένειας, έθεσε σε λει-τουργία την ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερο-μένων για συμμετοχή στις πρώτες εξετάσεις που θα πραγματοποιηθούν για απόκτηση του Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογρά-φηση (Π.Ε.Γ.Π.).

Η πλατφόρμα λειτουργεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Ιθα-γένειας όπου βρίσκεται αναρτημένη και η Τράπεζα Θεμάτων των εξετά-σεων (exetaseis-ithageneia.ypes.gr) της ιστοσελίδας του Υπουργείου Εσωτερικών. Σύμφωνα με τον ν.4735/2020 το συγκεκριμένο Πιστοποιη-τικό αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή και εξέταση αίτησης πολιτο-γράφησης για τους αλλογενείς αλλοδαπούς.

Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα Ιθαγένειας, Αθανάσιο Μπαλέρμπα η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων διαλειτουργεί με τις πλη-ροφοριακές  βάσεις της ΑΑΔΕ και του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πο-λιτικής και το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της Ιθαγένειας για την αυτόματη ταυτοποίηση του αιτούντος. 

Επισημαίνεται ότι:

•    Για την οριστικοποίηση της αίτησης συμμετοχής στις εξετάσεις απαιτεί-ται παράβολο ύψους 150 ευρώ. 
•    Από το παράβολο απαλλάσσονται όσοι έχουν ενεργή αίτηση πολιτογρά-φησης (αριθμό Φακέλου σε υπηρεσία Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσω-τερικών). 
•    Η ηλεκτρονική διαδικασία υποβολής αίτησης για συμμετοχή στις εξε-τάσεις που θα διεξαχθούν στις 16 Μαΐου 2021 λήγει στις 18 Απριλίου 2021, στις 23:59 ώρα Ελλάδος. 
•    Οι αιτούντες μπορούν να επιλέξουν σε ποια από τις οκτώ πόλεις που θα υπάρχουν εξεταστικά κέντρα επιθυμούν να εξεταστούν. 
•    Έχει προβλεφθεί ειδική φόρμα αίτησης για όσους ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες εξεταζόμενων (άνω των 62 ετών, με μαθησιακά προβλήματα ή με παθήσεις και αναπηρίες).  

Υπενθυμίζεται ότι οι εξετάσεις για Π.Ε.Γ.Π θα διεξαχθούν με διαδικασίες αντίστοιχες των πανελλαδικών. Οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν κανέναν περιορισμό ως προς την επανάληψη της εξεταστικής διαδικασίας σε πε-ρίπτωση αποτυχίας. 

Πηγή: skai.gr