Κλείσιμο

Κέρδη για την Alpha Bank το πρώτο εξάμηνο του έτους

Κέρδη μετά από φόρους 12,3 εκατ. ευρώ για το πρώτο εξάμηνο του 2018 ανακοίνωσε σήμερα η Alpha Bank.

Στις κύριες εξελίξεις που σχετίζονται με τα οικονομικά αποτελέσματα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας, αναφέρονται οι ακόλουθες:


- Ισχυρή κεφαλαιακή βάση με Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) 18,5%. Τα Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε 7,8 δισ. ευρώ.

- Συνεχής βελτίωση της ρευστότητας, με τα υπόλοιπα καταθέσεων για τον Όμιλο να ανέρχονται σε 37,1 δισ. στο τέλος Ιουνίου 2018, αυξημένα κατά 1,2 δισ. ευρώ το β΄ τρίμηνο. Τον Αύγουστο 2018, τα υπόλοιπα των καταθέσεων στην Ελλάδα αυξήθηκαν περαιτέρω κατά 0,9 δισ. ευρώ. Ο Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις για τον Όμιλο βελτιώθηκε περαιτέρω σε 111% στο τέλος Ιουνίου 2018 έναντι 132% τον Ιούνιο 2017.

- Σημαντική μείωση της χρηματοδοτήσεως από τις Κεντρικές Τράπεζες, κατά 2 δισ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση και κατά 9,1 δισ. σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Στο τέλος Αυγούστου 2018, η χρηματοδότηση που αντλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) διατηρήθηκε σε 3,1 δισ., παρά την άρση αποδοχής των Ελληνικών Ομολόγων ως ενεχύρων για αναχρηματοδότηση από την ΕΚΤ. Η χρηματοδότηση της Τραπέζης μέσω του Εκτάκτου Μηχανισμού Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA) ανήλθε σε 1,1 δισ. στο τέλος Αυγούστου 2018, μειωμένη συνολικά κατά 5,9 δισ. από τις αρχές του έτους.

- Περαιτέρω βελτίωση στην ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου με μείωση των μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων στην Ελλάδα κατά 2,4 δισ. και των δανείων σε καθυστέρηση κατά 2,3 δισ. σε ετήσια βάση. Ο Δείκτης Καλύψεως των μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων του Ομίλου ανήλθε σε 50%, ενώ ο συνολικός Δείκτης Καλύψεως των μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ενσώματων εξασφαλίσεων, ανήλθε σε 105%.

- Το κύριο αποτέλεσμα προ προβλέψεων αυξήθηκε κατά 25,8% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε 802,7 εκατ.ευρώ , επηρεασμένο από τα υψηλά χρηματοοικονομικά κέρδη.

- Τα αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων ανήλθαν σε 77,5 εκατ. ευρώ το β΄ τρίμηνο 2018, επηρεασμένα θετικά από χρηματοοικονομικά κέρδη που προέκυψαν από το χαρτοφυλάκιο ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου. Τα συνολικά χρηματοοικονομικά κέρδη ανήλθαν σε 263,6 δισ. ευρώ το α΄ εξάμηνο 2018.

- Οι ζημίες απομειώσεως για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου δανείων ανήλθαν σε 649,5 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2018, που αντιστοιχούν σε 232 μονάδες βάσεως.

- Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 103,2 εκατ.ευρώ το α΄ εξάμηνο 2018.

Σε δηλώσεις του, ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank Δημήτριος Π. Μαντζούνης, επεσήμανε ότι κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018, η τράπεζα πέτυχε ισχυρή λειτουργική κερδοφορία και παράλληλα διατήρησε υψηλές προβλέψεις, καθώς εφαρμόζει το σχέδιό της για τη μείωση των μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων.

«Η Alpha Bank παρέμεινε πρώτη σε κεφαλαιακή επάρκεια μεταξύ των ελληνικών τραπεζών και βελτίωσε περαιτέρω τη ρευστότητά της, ενώ η εισροή καταθέσεων στην Ελλάδα αυξήθηκε σημαντικά και η χρηματοδότηση από τον Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος, βαίνει προς πλήρη εξάλειψη. Επιπλέον, διατηρήθηκε αμετάβλητη η γραμμή χρηματοδοτήσεως της Τραπέζης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ύψους 3,1 δισ.ευρώ, παρά την άρση αποδοχής των Ελληνικών Ομολόγων ως ενεχύρων για αναχρηματοδότηση από την ΕΚΤ. Η έξοδος της Ελλάδος από το 3ο Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής, αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την οικονομία. Καθώς η χώρα αρχίζει να κινείται σε πορεία αναπτύξης, μας δίδεται η ευκαιρία να αξιοποιήσουμε, τόσο το θετικό κλίμα για την Ελλάδα, όσο και τη συμμετοχή μας στην Ευρωζώνη. Η συνέχιση των δομικών μεταρρυθμίσεων αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την πλήρη ανάκτηση της εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία, τη μείωση του κόστους δανεισμού και την επιτυχή επάνοδο στις διεθνείς αγορές χρήματος», πρόσθεσε.
Πηγή: skai.gr - ΑΜΠΕ