Αύξηση του ορίου προστίμων σε τράπεζες

Σε αναπροσαρμογή των ανωτάτων ορίων ποινών που μπορούν να επιβάλλονται από την Τράπεζα της Ελλάδος στα εποπτευόμενα από αυτήν πρόσωπα, προχώρησε η κεντρική τράπεζα.

Συγκεκριμένα, αυξάνονται τα ανώτατα όρια των διοικητικών κυρώσεων που μπορεί να επιβάλει η Τράπεζα της Ελλάδος στις τράπεζες και τις λοιπές εποπτευόμενες από αυτήν επιχειρήσεις, σύμφωνα με το Καταστατικό της που έχει ισχύ νόμου.

Οι νέες ποινές μπορεί να επιβάλλονται σε συνδυασμό και με άλλες διοικητικού χαρακτήρα κυρώσεις και διορθωτικά μέτρα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία.

Η αναπροσαρμογή των ανώτατων ορίων ποινών αποσκοπεί στην εναρμόνισή τους με τα ανώτατα όρια ποινών που η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί να επιβάλλει βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας για παραβάσεις σε σχέση με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση των τραπεζικών μεγεθών και συναλλαγών, κατά το διάστημα που μεσολάβησε από τον καθορισμό των σχετικών ορίων.

Με τις νέες Πράξεις απλοποιείται η προβλεπόμενη διαδικασία αξιολόγησης από την Τράπεζα της Ελλάδος των σχετικών αιτημάτων, μέσω της θέσπισης ελάχιστων κριτηρίων για την υπαγωγή τους σε αυτοματοποιημένη διαδικασία έγκρισης, αποσκοπώντας στη διασφάλιση της απαιτούμενης εποπτικής παρακολούθησης με μείωση του διοικητικού κόστους.
Πηγή: skai.gr