H SEATσκοπεύει να μειώσει κατά το ήμισυ τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της μέχρι το 2025, συγκριτικά με τα στοιχεία κατανάλωσης και εκπομπών του 2010. Πράγματι, μέχρι το τέλος του 2016, η εταιρεία είχε ήδη βελτιώσει τους πέντε βασικούς περιβαλλοντικούς δείκτες (κατανάλωση νερού και ενέργειας, παραγωγή αποβλήτων, πτητικών ενώσεων και CO2) κατά 33,6%. Με αυτό το ποσοστό, η εταιρεία ολοκλήρωσε με επιτυχία την πρόκληση για βελτίωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά 25% μέχρι το 2018, δύο χρόνια πριν τη λήξη του χρονοδιαγράμματος.

Η βελτίωση αυτών των δεικτών εντάσσεται στο πλαίσιο του Σχεδίου ECOMOTIVEFACTORY, της ευρύτερης περιβαλλοντικής στρατηγικής της SEATστη παραγωγή οχημάτων. Το Σχέδιο προβλέπει μία σειρά μέτρων κα έργων για μεγιστοποίηση των πόρων και την ελαχιστοποίηση των εκπομπών σε όλες τις παραγωγικές διαδικασίες της εταιρείας.
Χάρη στην εφαρμογή του Σχεδίου από το 2011, η SEATμείωσε επιτυχώς τις εκπομπές CO2 κατά 66,2% με τη λήψη μέτρων όπως η ανάκτηση θερμότητας κατά τη διάρκεια της παραγωγής, ο αποτελεσματικός έλεγχος του κλιματισμού και της θερμομόνωσης, η εξωτερική παροχή θερμότητας από την ενέργεια της βιομάζας ή την πράσινη ενέργεια, μεταξύ άλλων.

Επιπλέον, η εταιρεία έχει παράξει 41,4% λιγότερα απόβλητα και 16,2% λιγότερες πτητικές οργανικές ενώσεις χάρη στη ταξινόμηση των υλικών συσκευασίας ή στην υποκατάσταση ορισμένων διαλυτών και κεριών που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία παραγωγής. Η κατανάλωση ενέργειας και νερού μειώθηκε κατά 21,7% και 22,5% αντίστοιχα, χάρη στη λήψη μέτρων όπως η μείωση της θερμοκρασίας σε ορισμένες κατασκευαστικές διαδικασίες ή η εγκατάσταση νέων φίλτρων στη δοκιμή βροχής κατά τον έλεγχο της υδατοστεγανότητας των αυτοκινήτων.

Ο Αντιπρόεδρος της SEAT, Dr. AndreasTostmann, υπογράμμισε τη δέσμευση της εταιρείας να μειώσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και να βελτιστοποιήσει τους διαθέσιμους πόρους, γεγονός που οδήγησε στην αύξηση των επενδύσεων σε έργα αειφορίας. 

Το Σχέδιο ECOMOTIVEFACTORYέχει τεθεί στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής SEATPQT (Production, Quality, Team), με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και της ποιότητας στις εγκαταστάσεις στο Martorell, στη Βαρκελώνη και στη SEATComponentesγια την αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων του κλάδου της αυτοκινητοβιομηχανίας. Η στρατηγική αυτή αποτελεί αποδεδειγμένη επιτυχία και αναγνωρίστηκε το 2015 με το βραβείο Lean&GreenManagementγια τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου στο Martorellως το πιο αποδοτικό στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία και με την ιδιαίτερη αναφορά στη ποιότητα στα βραβεία 2016 FactoryoftheYearγια την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των παραγωγικών διαδικασιών.

SEATalSolκαι άλλα έργα ορόσημα
Οι συνδυασμένες δράσεις που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο ECOMOTIVEFACTORYοδήγησαν στην μείωση της κατανάλωσης ενέργειας ανά παραγώμενο όχημα κατά περίπου 20% από το 2010. Σε σύγκριση με το μέσο όρο του κλάδου στην Ευρώπη, η SEATκαταναλώνει περίπου το ήμισυ της ενέργεια που απαιτείται για τη παραγωγή ενός οχήματος, 23% λιγότερο νερό και εκπέμπει 65% λιγότερο CO2.

Η εφαρμογή φωτιστικών LED, η βελτιωμένη μόνωση των εγκαταστάσεων και των εργαστηρίων ή η ανάκτηση θερμότητας και κρύου για τον κλιματισμό είναι μερικά μόνο από τα μέτρα που έχουν εφαρμοστεί. Επιπλέον το 50% της ενέργειας που καταναλώνεται από τη SEATπροέρχεται από ανανεώσιμες πηγές και το 100% στην περίπτωση της ηλεκτρικής ενέργειας.

Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στη βελτιστοποίηση χρήσης του νερού και στην εξοικονόμηση που επιτυγχάνεται μέσω ενεργειών όπως η ανάκτηση ύδατος με τη χρησιμοποίηση ενός δεύτερου σταδίου αντίστροφης όσμωσης το οποίο καθιστά δυνατή τη μερική απόρριψη λυμάτων, η χρήση συμπυκνωμένου νερού από κλιματιστικά ή οι διάφορες βελτιώσεις στα συστήματα καθαρισμού και διήθησης των δοκιμών βροχής.

Το SEATalSol είναι το πιο εμβληματικό έργο στη περιβαλλοντική στρατηγική της εταιρείας. Εγκαινιάστηκε το 2013, είναι ο μεγαλύτερος ηλιακός σταθμός της αυτοκινητοβιομηχανίας και καλύπτει έκταση 276.000 m2, που ισοδυναμεί με 40 γήπεδα ποδοσφαίρου. Το εργοστάσιο στο Martorellείναι εξοπλισμένο με περίπου 53.000 ηλιακούς συλλέκτες. Έχει αποτρέψει επιτυχώς 8.300 τόνους εκπομπών CO2 κάθε χρόνο, ποσό που ισοδυναμεί με 10 φορές το ποσό που απορροφάται από το CentralParkτης Νέας Υόρκης.

Ένα άλλο έργο αναφοράς αποτελούν οι αυτοφωτιζόμενες γέφυρες πρόσβασης στο εργοστάσιο στο Martorell. Ο συνδυασμός από πλακάκια που παράγουν 0.1 KWh / ημέρα με πλακάκια που απορροφούν ηλιακή ενέργεια φωτίζουν τις γέφυρες πρόσβασης East 1 και East 2. Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο μεταξύ των μέτρων που υλοποιήθηκαν το 2016 είναι το έργο ανάκαμψης ενέργειας, το οποίο περιλαμβάνει την εγκατάσταση κυψελών στα δοχεία χρωμάτων που μετατρέπουν τη θερμότητα σε ηλεκτρική ενέργεια. Επιπλέον, η εταιρεία εφαρμόζει επίσης δράσεις για την ευαισθητοποίηση του εργατικού δυναμικού σχετικά με την περιβαλλοντική στρατηγική, καθώς και τη δημιουργία σημείων ενημέρωσης γύρω από το εργοστάσιο.

Πηγή: Πηγή Καθημερινή