Σχέδιο ΥΠΕΚΑ για τη διαχείριση του Ασωπού ποταμού

Σχέδιο για την ολοκληρωμένη διαχείριση του Ασωπού ποταμού στα Οινόφυτα ετοιμάζει το υπουργείο Περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με αυτό, ο υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας της περιοχής θα εμπλουτιστεί με καθαρό νερό και θα δημιουργηθεί μηχανισμός διαχείρισης βιομηχανικών αποβλήτων.

Το σχέδιο που ολοκληρώνεται και για το οποίο αναμένεται στο αμέσως επόμενο διάστημα να υπογραφεί η προγραμματική σύμβαση μεταξύ όλων των εμπλεκομένων φορέων για την υλοποίησή του, βασίζεται στους εξής άξονες δράσης:

• Έργα περιβαλλοντικού χαρακτήρα για την περιβαλλοντική ανάκτηση του υπόγειου υδροφορέα και εμπλουτισμό με νερό καλής ποιότητας του υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής
• Δημιουργία αξιόπιστου μηχανισμού διάθεσης των βιομηχανικών λυμάτων της περιοχής
• Έργα ύδρευσης για για την ομαλή τροφοδοσία αστικών και βιομηχανικών περιοχών του Δήμου Τανάγρας με υψηλής ποιότητας πόσιμο νερό
• Δημιουργία εκτεταμένου, αξιόπιστου και μακροπρόθεσμου μηχανισμού παρακολούθησης της ποιότητας των υπόγειων υδάτων της περιοχής
• Έμφαση στον περιβαλλοντικό έλεγχο, με μόνιμη παρουσία ελεγκτικού μηχανισμού στην περιοχή


Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Συστημάτων Περιοχής Ασωπού

Προγραμματική Σύμβαση - Συμβαλλόμενοι
• ΥΠΕΚΑ ως Φορέας Εισήγησης και Χρηματοδότησης του Έργου
• Δήμος Τανάγρας ως Φορέας Υλοποποίησης και κύριος του έργου
• ΕΥΔΑΠ ΑΕ ως Φορέας Διαχείρισης και Λειτουργίας

Περιβαλλοντική κατάσταση ποταμού Ασωπού
• Έντονη περιβαλλοντική υποβάθμιση από έλλειψη ικανών ποσοτήτων ασφαλούς νερού, ιδιαίτερα στη βιομηχανική περιοχή.
• Μειωμένη κάλυψη σε ύδρευση.
• Διάσπαρτες μονάδες επεξεργασίας νερού και λυμάτων σε πρώην κοινότητες του Δήμου με χαμηλή απόδοση και αυξημένο κόστος λειτουργίας, καθώς και προβληματικά δίκτυα μεταφοράς και διανομής.
• Οι βιομηχανίες της περιοχής εξαρτώνται από επιβαρυμένα ποιοτικά υπόγεια δίκτυα.
• Επιβεβλημένη η ανάκτηση του υπόγειου υδροφορέα.
• Εξαιρετικά αυστηρό νομικό πλαίσιο για την διαχείριση των λυμάτων με αποδέκτη τον Ασωπό.
• Αγροτική παραγωγή σε ραγδαία φθίνουσα πορεία, λόγω έλλειψης νερού άρδευσης.

Στόχος του Έργου
• Αποτελεσματική διαχείριση των υδατικών συστημάτων (επιφανειακών και υπογείων νερών) στην περιοχή του Ασωπού.
• Εφαρμογή των κοινοτικών υποχρεώσεων που έχει η χώρα μας και απορρέουν από Οδηγίες, όπως η Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα (2000/60/ΕΚ) και η Οδηγία για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης (91/676/ΕΟΚ).

Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης
• Εξασφάλιση μόνιμης, τακτικής και λειτουργικής συνεργασίας ανάμεσα στα συμβαλλόμενα μέρη, για το σχεδιασμό, την αποτελεσματική υλοποίηση, την εποπτεία της υλοποίησης και την εξασφάλιση της λειτουργικότητας και βιωσιμότητας του Έργου.
• Καθορισμός των αρμοδιοτήτων χρηματοδότησης, υλοποίησης, διαχείρισης και λειτουργίας του Έργου «Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Υδάτινων Σωμάτων στην περιοχή του Ασωπού».
• Η συμμετοχή του Φορέα Λειτουργίας & Διαχείρισης (ΕΥΔΑΠ ΑΕ) συμβάλλει στην ορθολογική υλοποίηση και στη βιωσιμότητα του Έργου.
• Καταγραφή όλων των αναγκαίων ενεργειών καθώς και το πλαίσιο συνεργασίας των συμβαλλομένων μερών με στόχο την έγκαιρη και αποτελεσματική υλοποίηση ή και την βιώσιμη λειτουργία του Έργου.

Υποχρεώσεις και Δικαιώματα των Συμβαλλομένων Μερών
Ι. Φορέας Εισήγησης του Έργου (ΥΠΕΚΑ):
• Απαιτούμενες ενέργειες για την ομαλή χρηματοδότηση του Έργου.
• Διοικητικές ή/και θεσμικές ρυθμίσεις που απορρέουν από την υλοποίηση του Έργου.
• Παροχή στο Δήμο Τανάγρας των αναγκαίων πληροφοριών.
• Συνεργασία με Δήμο Τανάγρας για την κατάρτιση του απαιτούμενου Τεχνικού Δελτίου.
• Διευκόλυνση του επιστημονικού προσωπικού στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.
• Παροχή στο Δήμο Τανάγρας της αναγκαίας πληροφόρησης σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου.
• Ορισμός εκπροσώπων του στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου της Σύμβασης.
• Συνεργασία με το Δήμο Τανάγρας για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου.

ΙΙ. Φορέας Διαχείρισης και Λειτουργίας (ΕΥΔΑΠ ΑΕ):
• Συμβολή στο σχεδιασμό του Έργου, στον έλεγχο και στην έγκριση των μελετών που υλοποιούνται με ευθύνη του Δήμου Τανάγρας, στην παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων, στην αξιολόγηση και στον έλεγχο όλων των ενεργειών για την εύρυθμη λειτουργία του Έργου όταν αυτό ολοκληρωθεί.
• Διαχείριση και λειτουργία του Έργου, υπό την προϋπόθεση της υπογραφής μεταγενέστερης Σύμβασης Διαχείρισης.
• Διασφάλιση διαθεσιμότητας στελεχών του που γνωρίζουν σε βάθος τις δομές και τις λειτουργικές διαδικασίες και να διαθέσει στο Δήμο Τανάγρας προσωπικό για την υλοποίηση του Έργου.
• Ορισμός εκπρόσωπου του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Συμφωνίας.
• Συνεργασία με τα συμβαλλόμενα μέρη για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου.

ΙΙΙ. Φορέας Υλοποίησης (Δήμος Τανάγρας):
• Υλοποίηση των απαραίτητων δράσεων για την ολοκλήρωση του Έργου (π.χ. διενέργεια διαγωνισμών, υπογραφή σχετικών συμβάσεων).
• Απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της ομαλής χρηματοδότησης του Έργου, παρακολούθηση των χρηματορροών του Έργου και να εκτελεί τις αντίστοιχες πληρωμές.
• Συνδρομή στη χρηματοδότηση του Έργου, μεριμνώντας για την εγγραφή του σε συλλογική απόφαση χρηματοδότησης και για την ετήσια κατανομή πιστώσεων.
• Συνεργασία με ΕΥΔΑΠ ΑΕ.
• Κοινοποίηση στο ΥΠΕΚΑ και στην ΕΥΔΑΠ ΑΕ των αναφορών προόδων για την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου, τις οποίες αποστέλλει στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».
• Απασχόληση επιστημονικού προσωπικού για τη διασφάλιση της αρτιότητας υλοποίησης του Έργου.
• Συνεργασία με ΥΠΕΚΑ και ΕΥΔΑΠ ΑΕ για τη σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης και την υποβολή του στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».
• Διασφάλιση της λειτουργίας του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του, είτε αναλαμβάνοντας ο ίδιος τη λειτουργία του ή αναθέτοντας αυτήν σε τρίτο φορέα.
• Μέριμνα για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, σε συνεργασία με τους άλλους δύο συμβαλλόμενους.

Έργα προγραμματικής σύμβασης
Δύο διακριτά έργα:
• Έργο Ι-υδρευτικού χαρακτήρα για την ομαλή τροφοδοσία αστικών και βιομηχανικών περιοχών του Δήμου Τανάγρας, με υψηλής ποιότητας πόσιμο νερό και
• Έργο ΙΙ-περιβαλλοντικού χαρακτήρα για την περιβαλλοντική ανάκτηση του υπόγειου υδροφορέα.


Έργο Ι για την ομαλή υδροδότηση αστικών και βιομηχανικών περιοχών του Δήμου Τανάγρας
Κατασκευή κεντρικής μονάδας επεξεργασίας νερού, νέο δίκτυο τροφοδοτικών αγωγών από την νέα μονάδα μέχρι τις δεξαμενές των οικισμών και την κατασκευή νέων κεντρικών αγωγών διανομής για την ορθολογικότερη διανομή ποσίμου νερού στους οικισμούς Σχηματαρίου, Οινοφύτων, Οινόης, Δήλεσι αλλά και στην βιομηχανική περιοχή Σχηματαρίου – Οινοφύτων.

Έργο 2 για την περιβαλλοντική ανάκτηση του υπόγειου υδροφορέα
Το έργο αφορά στην κατασκευή νέου χαλύβδινου αγωγού μήκους 5.400 m περίπου με μεταβλητή διατομή που θα κυμαίνεται από Φ 700 έως Φ 400 και θέσεις υδροληψίας ανά 300 – 500 m, για ημερήσια παροχή της τάξης των 20.000 m3/ημέρα. Ο κεντρικός αγωγός θα είναι υπό πίεση και θα σχεδιαστεί ώστε να είναι δυνατή η σύνδεσή του με συμπληρωματικό δίκτυο δευτερευόντων αγωγών για την διάχυση, ανεπεξέργαστου νερού από τα υδραγωγεία της ΕΥΔΑΠ, σε περιοχές του Αγ. Θωμά και των Οινοφύτων έκτασης 20 τετραγωνικών χιλιομέτρων με σκοπό τον εμπλουτισμό του υπόγειου υδροφορέα και την σταδιακή περιβαλλοντική ανάκτησή του.

Πόροι και Χρηματοδότηση
• Συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου: 37.600.000 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
• Ο Δήμος Τανάγρας δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι τρίτων, που υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό, χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση από το Φορέα Εισήγησης του Έργου.
• Η χρηματοδότηση του Έργου γίνεται από κονδύλια του ΕΣΠΑ και του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της τρέχουσας (2007-2013) και της επόμενης προγραμματικής περιόδου (2014-2020).
• Το ΥΠΕΚΑ μεριμνά για την ομαλή χρηματοδότηση, η οποία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή εκτέλεση της σύμβασης.

Έργο Ι – Ύδρευσης
Εκτιμώμενη απορρόφηση μέχρι τέλους 2015: 2.638.934,20 ευρώ
Υπόλοιπο μετά το 2016: 29.261.065,80 ευρώ

Έργο ΙΙ – Περιβαλλοντική ανάκτηση υπόγειου υδροφορέα
Εκτιμώμενη απορρόφηση μέχρι τέλους 2015: 1.995.000 ευρώ
Υπόλοιπο μετά το 2016: 3.705.000 ευρώ

Συνολική απορρόφηση μέχρι τέλους 2015: 4.633.934,20 ευρώ
Υπόλοιπο μετά το 2016: 32.996.065,80 ευρώ
Συνολικός προϋπολογισμός: 37.600.000 ευρώ


Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου
Συστήνεται με Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων του ΥΠΕΚΑ. Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής ο Ειδικός Γραμματέας Υδάτων.
Πηγή: Γιώργος Κεραμιτζόγλου