Πρόστιμα σε επιχειρήσεις και φορείς του δημοσίου ύψους 9,5 εκατομμυρίων ευρώ επιβλήθηκαν κατά τα έτη 2010 και 2011 για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, σύμφωνα με την απολογιστική έκθεση που δημοσίευσε η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος. 

Μόνο το 2011, οι επιθεωρητές περιβάλλοντος συνέταξαν 281 εκθέσεις ελέγχου και πολλές από αυτές απεστάλησαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών για διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών.
 
Το 2010 αντίστοιχα διενεργήθηκαν 230 περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις και επιβλήθηκαν πρόστιμα 4,013 εκατ. ευρώ.
Αναλυτικότερα, οι έλεγχοι των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος εστιάστηκαν στα παρακάτω:

- βιομηχανίες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ για την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης (Οδηγία IPPC - Integrated Pollution Prevention and Control, γνωστή παλαιότερα ως Οδηγία 96/61/ΕΚ),
- εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων (βιολογ. καθαρισμοί),
- χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ),
- χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (ΧΑΔΑ),
- εγκαταστάσεις επεξεργασίας-διαχείρισης αποβλήτων, περιλαμβανομένων των επικινδύνων,
- διασυνοριακή μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων,
- παράνομη διακίνηση και απόρριψη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων,
- μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, περιλαμβανομένων και των ΑΠΕ,
- νοσοκομεία,
- επεμβάσεις σε περιοχές προστασίας της φύσης, σε δασικές εκτάσεις και στη ζώνη αιγιαλού και παραλίες.

Ακόμα, η ΕΥΕΠ επισείει την προσοχή σε ένα συνολικό πρόβλημα που ταλανίζει την ελληνική κοινωνία, αυτό της εφαρμογής των νόμων. Παρ'Α ότι η νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος κρίνεται επαρκής και σε γενικές γραμμές αυστηρή, σε σημαντικό βαθμό δεν τηρείται.
Τέλος, οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος θεωρούν πως η μετακύλιση των περιβαλλοντικών ευθυνών (π.χ. διαχείριση αποβλήτων) των επιχειρήσεων σε ιδιώτες δεν αποφέρει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, καθώς δεν εφαρμόζονται σε όλες τις περιπτώσεις αποδεκτές μέθοδοι.

Πηγή: Γιώργος Κεραμιτζόγλου