Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Τμήματος Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Ένα πρωτοποριακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, IoT (Διαδίκτυο των Πραγμάτων) και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες» (Digital Culture, Smart Cities, IoT and Advanced Digital Technologies) ξεκινά για δεύτερη χρονιά  από τον Οκτώβριο του 2019 στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (M.Sc.) με τίτλο «Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, IoT και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες» με τις εξής τρεις (3) ειδικεύσεις/κατευθύνσεις (tracks) : «Ψηφιακός Πολιτισμός», «Έξυπνες Πόλεις και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες», «Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες». Το Π.Μ.Σ. απευθύνεται σε αποφοίτους από διαφορετικά επιστημονικά πεδία. 

Ο στόχος της κατεύθυνσης «Ψηφιακός Πολιτισμός» είναι η εκπαίδευση και κατάρτιση επιστημόνων για την ανάδειξη, προστασία, προβολή και διαχείριση του πολιτιστικού αποθέματος με τη συμβολή προηγμένων τεχνολογιών Πληροφορικής, καθώς η χώρα μας διαθέτει πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα σε μια ήπειρο (Ευρώπη) που αποτελεί και η ίδια πολιτιστική υπερδύναμη.

Όπως προκύπτει άλλωστε από τον Σχεδιασμό και την Κατάρτιση του αναπτυξιακού προγραμματισμού σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο, η αναπτυξιακή στρατηγική περιλαμβάνει τη σύγκλιση των ψηφιακών τεχνολογιών και του Πολιτισμού δημιουργώντας παρεμβάσεις που στοχεύουν στην ανάδειξη και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, στη στήριξη της δημιουργικής βιομηχανίας και του σύγχρονου Πολιτισμού, στην ενίσχυση της «εμπειρίας του χρήστη» μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας και αλλά στην προώθηση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών στο πεδίο του Πολιτισμού και του Τουρισμού.

Η κατεύθυνση του Π.Μ.Σ. «Ψηφιακός Πολιτισμός» εφοδιάζει τους φοιτητές με τις κατάλληλες γνώσεις των τελευταίων τάσεων που επικρατούν παγκοσμίως στο αναδυόμενο διεπιστημονικό πεδίο του ψηφιακού πολιτισμού, το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μοντέλα 3D γραφικών, μικτή πραγματικότητα, κινητές τεχνολογίες διαδικτύου και μέσων κοινωνικής δικτύωσης, επεξεργασία σημάτων και πολυμέσων με τελικό σκοπό τη βέλτιστη ψηφιακή διαχείριση, καταγραφή και επιμέλεια της πολιτισμικής κληρονομιάς αλλά και των πτυχών του σύγχρονου πολιτισμού.

Στην κατεύθυνση του «Ψηφιακού Πολιτισμού»  του Π.Μ.Σ. (M.Sc.) γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι Τμημάτων Πληροφορικής, Τμημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Πολυτεχνείων ή Πολυτεχνικών Σχολών, Τμημάτων Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίων, Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., Μηχανικών Τ.Ε., Σχολών Θετικών ή Τεχνολογικών Επιστημών, Τμημάτων Ψηφιακών Μέσων, Επικοινωνίας και Πολιτισμικής Διαχείρισης ή/και άλλων συναφών με την κατεύθυνση ειδικοτήτων (ενδεικτικά: Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας, Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών, Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού, Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης, Ιστορικών και Αρχαιολόγων, Γραφιστικής, Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Διοίκησης-Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων, Aρχειονομίας, Bιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών Τεχνών, Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού κλπ), καθώς και πτυχιούχοι Πανεπιστημίων, Πολυτεχνείων ή Πολυτεχνικών Σχολών και ΤΕΙ ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. της ημεδαπής, και ομοταγών Ιδρυμάτων ΑΕΙ της αλλοδαπής.

Η πρόοδος της τεχνολογίας αλλάζει ραγδαία και το αστικό τοπίο με αποτέλεσμα  σε όλο τον κόσμο να αναζητούνται καινοτόμες λύσεις αστικής ανάπτυξης, ως απάντηση στις ενεργειακές, περιβαλλοντικές και δημογραφικές προκλήσεις, στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση και στην παροχή νέων υπηρεσιών στον πολίτη.

Ο στόχος της κατεύθυνσης «Έξυπνες Πολεις και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες» του ΠΜΣ «Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, IoT (Διαδίκτυο των Πραγμάτων) και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες» (Digital Culture, Smart Cities, IoT and Advanced Digital Technologies) είναι να εκπαιδεύσει και να καταρτίσει επιστήμονες από διαφορετικά πεδία ώστε να μπορούν να γνωρίσουν το νέο αστικό τοπίο, να σχεδιάσουν και να υποστηρίξουν νέες υπηρεσίες στις «Έξυπνες Πόλεις», την παροχή ανάπτυξη τεχνογνωσίας στο σχεδιασμό των αλληλεξαρτώμενων αστικών συστημάτων που συνδέονται με τις μεγάλες λειτουργίες της πόλης, μεταφορές, την κατασκευή, την παροχή υπηρεσιών, τις επικοινωνίες, τις υποδομές, την ανάπτυξη των απαραίτητων γνώσεων που απαιτούνται για τη διαχείριση πολύπλοκων αστικών έργων, να παράσχει τα κατάλληλα εφόδια για την εκπόνηση κατάλληλων και καινοτόμων συστημάτων διακυβέρνησης, που εξαρτώνται από πολλές, ενίοτε ανταγωνιστικές, διοικητικές αρμοδιότητες, 

Ο στόχος της κατεύθυνσης «Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες»  που απευθύνεται σε  επιστήμονες από διαφορετικά πεδία, αλλά κυρίως επιστήμονες από τους τομείς των θετικών και τεχνολογικών επιστημών, είναι η γνώση της IoT τεχνολογίας, ο σχεδιασμός και διαχείρισης νέων υπηρεσιών  στις ΙοΤ πλατφόρμες,  η παροχή τεχνογνωσίας στο σχεδιασμό των αλληλεξαρτώμενων ΙοΤ συστημάτων που συνδέονται με τις λειτουργίες της ψηφιακής πόλης, τις μεταφορές, την κατασκευή, την ενέργεια, την παροχή υπηρεσιών, τις επικοινωνίες, ώστε μέσω του προγράμματος να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και εφόδια που απαιτούνται για την  διαχείριση πολύπλοκων έργων και τον  σχεδιασμό και ανάπτυξη κατάλληλων και καινοτόμων συστημάτων διακυβέρνησης.

Οι απόφοιτοί  του προγράμματος θα μπορούν να εργάζονται σε μια σειρά εμπλεκομένων φορέων στον τομέα των έξυπνων πόλεων, των Σύγχρονων Ψηφιακών Υπηρεσιών, του Πολιτισμού και Τουρισμού συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων, των διαχειριστών δικτύου Ενέργειας και Τηλεπικοινωνιών, των ρυθμιστικών αρχών, των ιδιωτικών και δημόσιων φορέων. Οι απόφοιτοι έχουν επίσης τη δυνατότητα να συνεχίσουν τη σταδιοδρομία τους στον τομέα της έρευνας και σπουδών Διδακτορικού Επιπέδου, του σχεδιασμού, της διαχείρισης και λειτουργίας συστημάτων σε υφιστάμενους οργανισμούς, καθώς και να ξεκινήσουν τις δικές τους καινοτόμες επιχειρήσεις. Παρέχει τα κατάλληλα εφόδια και γνώσεις απαραίτητες για τομείς όπως η Δημόσια διοίκηση, Δήμους, Περιφέρειες, Τεχνολογικά και ερευνητικά κέντρα, τμήματα R&D σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις καθώς και σε μεγάλες επιχειρήσεις, σε εταιρίες που ασχολούνται με την καινοτομία και την υλοποίηση τεχνολογικών λύσεων, θα τους δώσει τη δυνατότητα να ασκήσουν επαγγελματική συμβουλευτική και επιχειρηματικότητα. 

Περισσότερες πληροφορίες:

WWW:  http://www.cs.unipi.gr/digitalculture
Facebook Page: https://www.facebook.com/digital.culture.unipi  
Facebook Account: https://www.facebook.com/profile.php?id=100019262267362
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/digital-culture-72ba55148/ 
Twitter: https://twitter.com/digit_culture 


Πηγή: skai.gr