Της Ναντίν Χαρδαλιά

Στη Βουλή κατατέθηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για το επίδομα γέννησης, το οποίο ανέρχεται στις 2.000 ευρώ και  θα χορηγείται από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) για κάθε παιδί που γεννιέται στην Ελλάδα από 1/1/2020.

Κριτήριο νόμιμης και μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα

Με το νομοσχέδιο εισάγεται και κριτήριο νόμιμης και μόνιμης διαμονής στην ελληνική επικράτεια για να καταστεί κάποιος δικαιούχος. Ως απαιτούμενος χρόνος προβλέπεται πλέον η 12ετία έναντι της 5ετίας που ισχύει σήμερα και αποδεικνύεται με την υποβολή φορολογικής δήλωσης.

Οι κατηγορίες των δικαιούχων

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου το επίδομα θα καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις των 1.000 ευρώ και χορηγείται στη μητέρα ή τον πατέρα του ή το έτερο πρόσωπο που ασκεί την επιμέλειά του, εφόσον διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια και έχει την ιδιότητα:

-Έλληνα πολίτη

-ομογενούς αλλοδαπού που διαθέτει Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς

-πολίτη κράτους – μέλους της Ε.Ε.

-πολίτη κράτους που ανήκει στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή πολίτη της Ελβετικής Συνομοσπονδίας

-πολίτη τρίτης χώρας, ο οποίος διαμένεις μόνιμα στην Ελλάδα τα τελευταία 12 έτη πριν το έτος γέννησης του παιδιού.

Σημειώνεται ότι κατ' εξαίρεση για παιδιά που γεννιούνται στην Ελλάδα κατά τα έτη 2020, 2021, 2022, 2023 το επίδομα χορηγείται εφόσον η μητέρα τους ως πολίτης τρίτης χώρας διαμένει μόνιμα στην ελληνική επικράτεια από το 2012 και έπειτα.

Επισημαίνεται, δε, ότι δικαιούχος του επιδόματος είναι και η μητέρα ακόμα και αν δεν ανήκει σε μία από αυτές τις κατηγορίες, εφόσον διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα και στην περίπτωση που ο πατέρας ανήκει σε μία από τις ανωτέρω.

Το εισοδηματικό κριτήριο

Το σχέδιο νόμου προβλέπει και εισοδηματικά κριτήρια για να καταστεί κανείς δικαιούχος και συγκεκριμένα ορίζει τη χορήγησή του με βάση το ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα το όριο του οποίου θεσπίζεται στις 40.000 ευρώ ετησίως, όπως προκύπτει από την φορολογική δήλωση.

Ως ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα ορίζεται το συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα από κάθε πηγή ημεδαπής και αλλοδαπής προέλευσης προς φόρων, μετά την αφαίρεση των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση, εξαιρουμένων των επιδομάτων που δεν προσμετρώνται στο φορολογητέο εισόδημα, όλων των μελών της οικογένειας, διαιρούμενο με την κλίμακα ισοδυναμίας. Το σχέδιο νόμου περιγράφει ρητά και την κλίμακα ισοδυναμίας ανάλογα με την οικογένεια.

Η υποβολή αίτησης

Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής της σχετικής αίτησης είτε στο υποσύστημα του πληροφοριακού συστήματος του Μητρώου Πολιτών για τη δήλωση γέννησης, είτε απευθείας στο σύστημα του ΟΠΕΚΑ για το επίδομα γέννησης.

Δείτε το σχέδιο νόμου εδώ