ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Advertorial


Oι επενδύσεις στην καινοτομία και τεχνολογία μοχλός οικονομικής ανάπτυξης για την Ελλάδα

Η καινοτομία μπορεί να αποτελέσει τη βάση για σταδιακή οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα, αλλά και σε Ιρλανδία και Πορτογαλία, παρότι οι τρεις χώρες έχουν διαφορετική αφετηρία.

«Η Ελλάδα Καινοτομεί!» 2ος Διαγωνισμός

 
Η καινοτομία μπορεί να αποτελέσει τη βάση γιασταδιακή οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα, αλλά και σε Ιρλανδία και Πορτογαλία,παρότι οι τρεις χώρες έχουν διαφορετική αφετηρία. Αυτό επισημαίνεται σεπρόσφατη μελέτη της Deutsche Bank, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Goethe τηςΦρανκφούρτης, για τις τρόπους επίτευξης οικονομικής ανάπτυξης στις τρεις χώρες.
Όπως επισημαίνεται στη μελέτη, εκτός από τις δομικές μεταρρυθμίσεις, τιςιδιωτικοποιήσεις, την απλοποίηση διαδικασιών και τη μείωση της γραφειοκρατίας,και δεδομένου ότι οι εν λόγω χώρες δεν μπορούν να βελτιώσουν τηνανταγωνιστικότητα τους μέσω εξωτερικής υποτίμησης, προτείνεται να δοθείβαρύτητα στις επενδύσεις στην καινοτομία και την τεχνολογία και στην παροχήκινήτρων για την ίδρυση εταιρειών υψηλής τεχνολογίας.

Η μελέτη λαμβάνει ως βάση, ότι η καινοτομία, η υψηλή τεχνολογία, η έρευνα και ηεκπαίδευση, αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την αύξηση τηςπαραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας μιας οικονομίας.Επιτυχημένα παραδείγματα οικονομιών, που αναπτύχθηκαν βασιζόμενες στηντεχνολογική καινοτομία είναι η Ταιβάν, το Ισραήλ, η ίδια η Ιρλανδία εν μέρει,αλλά εν μέρει και η Ανατολική Γερμανία, αφού ενσωματώθηκε και ενοποιήθηκε με τηΔυτική Γερμανία. Ωστόσο επισημαίνεται, ότι η επένδυση στην καινοτομία θα πρέπεινα είναι μια μακροχρόνια στρατηγική, η οποία δεν μπορεί να φέρει άμεσααποτελέσματα, αλλά μπορεί να δημιουργήσει θετικό επιχειρηματικό και επενδυτικόκλίμα και να ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη των αγορών και των επενδυτών, η οποίαείναι απολύτως απαραίτητη για την επανεκκίνηση των συγκεκριμένων οικονομιών.

Η μελέτη αναφερόμενη συνοπτικά στις αιτίες, για τις οποίες η κάθε μια από τιςτρεις χώρες βρίσκεται σε οικονομική κρίση αναφέρει για την Ελλάδα, ότι αυτόοφείλεται κυρίως στο υψηλό δημόσιο χρέος και στο μοντέλο ανάπτυξης τηςοικονομίας της τα προηγούμενη έτη, η οποία ήταν βασισμένη κατά βάση στηνκατανάλωση και όχι στην παραγωγή, χωρίς η χώρα να έχει εκμεταλλευτεί αυτή τηνπερίοδο για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.

Oπως επισημαίνεται και σε ενημερωτικό έγγραφο της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Βερολίνοσχετικά με τη μελέτη, και στις τρεις χώρες η εσωτερική οικονομική κρίσηεπιταχύνθηκε από την παγκόσμια οικονομική κρίση. Κοινό χαρακτηριστικό και τωντριών οικονομιών είναι, ότι τα τελευταία χρόνια έχασαν σε μεγάλο βαθμό τηνανταγωνιστικότητα τους ως οικονομίες. Αυτό μεταξύ άλλων συντελέστηκε από τηνταχύτερη αύξηση του ονομαστικού μισθολογικού κόστους σε σχέση με τηνπαραγωγικότητα ανά μονάδα εργασίας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να κάνει τις ενλόγω χώρες λιγότερο ελκυστικές για ξένες άμεσες επενδύσεις σε σχέση με τοπαρελθόν, ήτοι πριν από την εισαγωγή του ευρώ.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την αποτελεσματική διάχυση των θετικών συνεπειώντης καινοτομίας στην οικονομία είναι η ύπαρξη σύγχρονου και απλού θεσμικούπλαισίου λειτουργίας κέντρων καινοτομίας, επιχειρηματικών clusters καιδυνατοτήτων δημιουργίας δικτύων συνεργασίας μεταξύ κέντρων καινοτομίας,ινστιτούτων, πανεπιστημίων και μεμονωμένων επιχειρήσεων. Η ανάπτυξη των δικτύωνκαινοτομίας δεν απαιτείται να γίνει απαραίτητο σε εθνικό επίπεδο, αλλά μπορείνα γίνει και σε περιφερειακό επίπεδο, δεδομένου ότι κάποιες περιφέρειες είναιπιο ελκυστικές για τη σύσταση τέτοιων κέντρων και κάποιες άλλες λιγότερο.

Η κατάσταση της έρευνας και καινοτομίας στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα το πλαίσιο λειτουργίας και ανάπτυξης της καινοτομίας έχει πολλέςαδυναμίες και χρήζει πάρα πολλών βελτιώσεων. Η Ελλάδα σε αυτό τον τομέα έχειστηριχτεί για πολλά χρόνια σε εισαγόμενη και μη παραγόμενη στην Ελλάδα υψηλήτεχνολογία και τεχνογνωσία. Το ελληνικό κράτος αλλά και η πλειονότητα τωνελληνικών επιχειρήσεων δεν έδωσαν βαρύτητα στην καινοτομία τα τελευταία χρόνια,σε αντίθεση με την Πορτογαλία, η οποία προσπάθησε περισσότερο, και με τηνΙρλανδία η οποία προσέλκυσε επενδύσεις από αυτό τον τομέα. Γι' αυτό και δενπαρατηρείται βελτίωση των δεικτών καινοτομίας της ελληνικής οικονομίας τατελευταία χρόνια.

Είναι χαρακτηριστικό να αναφερθεί, ότι οι δαπάνες του ελληνικού κράτους αλλάκαι των ελληνικών ιδιωτικών επιχειρήσεων σε έρευνα και τεχνολογία τα τελευταίαχρόνια ήταν χαμηλότερο σε σχέση με τις δύο άλλες χώρες. Επίσης η Ελλάδα και οιελληνικές επιχειρήσεις έχουν χαμηλό ποσοστό αιτήσεων ευρεσιτεχνίας. Εκτός αυτούαξίζει να αναφερθεί, ότι η καινοτομία παρατηρείται σε πολύ περιορισμένουςκλάδους στην ελληνική οικονομία, όπως πληροφορική, τηλεπικοινωνίες καιφαρμακευτικός κλάδος, οι οποίες απορροφούν σχεδόν το 50% των πόρων έρευνας καιτεχνολογίας σε επίπεδο εταιρειών.

Επιπλέον στην Ελλάδα είναι πολύ δύσκολο για τις μικρές ελληνικές εταιρείες ηχρηματοδότηση των καινοτόμων επενδυτικών σχεδίων τους τόσο πριν την κρίση όσοκαι κυρίως την παρούσα περίοδο κρίσης. Το πρόβλημα της χρηματοδότησης θαμπορούσε να ξεπεραστεί μέσω των πόρων της ΕΕ. Ωστόσο ούτε αυτό έχει καταστείεφικτό, αφού η απορροφητικότητα των κοινοτικών κονδυλίων στην Ελλάδα είναιεξαιρετικά χαμηλή.

Ένα κάποιο πλεονέκτημα της Ελλάδας, θα μπορούσε να είναι το υψηλού επιπέδουανθρώπινο επιστημονικό δυναμικό. Αυτό προκύπτει και από τις πολυάριθμεςδημοσιεύσεις Ελλήνων επιστημόνων σε εγνωσμένου κύρους επιστημονικά περιοδικά.Το εν λόγω επιστημονικό δυναμικό θα μπορούσε να αποτελέσει μια κινητήριο δύναμηγια την ανάπτυξη της καινοτομίας στην Ελλάδα, αν υπάρξουν οι κατάλληλεςσυνθήκες. Επίσης σε επίπεδο επιστημονικού δυναμικού με μεταπτυχιακό δίπλωμα, ηΕλλάδα βρίσκεται σε πολύ καλή θέση, ωστόσο υστερεί, αν λάβουμε υπόψη τουςπτυχιούχους με βασικό πτυχίο.

Στην Ελλάδα απαιτείται βελτίωση του θεσμικού πλαισίου, επένδυση στηνεκπαίδευση, σύνδεση της έρευνας με την εκπαίδευση, σύνδεση της ανώτατηςεκπαίδευσης με την επιχειρηματική καινοτομία, η υποστήριξη σύστασηςεπιχειρηματικών και δικτύων καινοτομίας, η προσέλκυση ξένων επενδύσεων στοντομέα της τεχνολογίας, οι εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης τέτοιων σχεδίωνόπως μέσω Venture Capital, η καλύτερη απορροφητικότητα των κοινοτικών κονδυλίωνπου έχουν σχέση με καινοτομία και τεχνολογία, η περιφερειοποίηση και διάχυση τηςκαινοτομίας και όχι η συγκέντρωση της στα αστικά κέντρα, η αύξηση των δαπανώντου κράτους και των εταιρειών σε έρευνα και τεχνολογία και η στροφή τηςελληνικής οικονομίας σε πιο καινοτόμους κλάδους έντασης τεχνολογίας καικαινοτομίας.

Τομείς στους οποίους η Ελλάδα έχει ήδη σχετικό συγκριτικό πλεονέκτημα με βάσητη μελέτη και άρα θα πρέπει να ξεκινήσει από αυτούς η επένδυση στην καινοτομίαείναι εκτός από τον τουρισμό και τις μεταφορές, οι ιχθυοκαλλιέργειες, ηκαπνοβιομηχανία, η αγροτική παραγωγή, η παραγωγή τροφίμων, τα ενδύματα, οιεκτυπώσεις, τα χημικά και φαρμακευτικά, τα πλαστικά και οι μεταλλικέςκατασκευές.

Με βάση την έρευνα, μεταξύ των τριών χωρών η Ελλάδα βρίσκεται χαμηλότερα σεσχέση με Ιρλανδία και Πορτογαλία και πολύ χαμηλότερα του μέσου κοινοτικού όρου,σε επίπεδο δεικτών καινοτομίας και υψηλής τεχνολογίας και είναι εκείνη, η οποίαθα πρέπει να διανύσει τον μακρύτερο δρόμο και να προβεί στις περισσότερεςβελτιώσεις, προκειμένου να κατορθώσει να ενσωματώσει τα πλεονεκτήματα τηςκαινοτομίας, της έρευνας και της υψηλής τεχνολογίας στην ελληνική οικονομία. ΗΕλλάδα σε αντίθεση με τις άλλες δύο χώρες δεν εκμεταλλεύτηκε την οικονομική τηςανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, προκειμένου να δώσει μεγαλύτερη βαρύτητα στηνκαινοτομία. Συνέχισε να στηρίζει παραδοσιακούς κλάδους της οικονομίας, οιοποίοι δεν είναι έντασης τεχνολογίας.

Όπως επισημαίνεται στη μελέτη, απαιτούνται μέτρα ανάπτυξης ταυτόχρονα με ταμέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής όπως:
- Ειδικά επενδυτικά προγράμματα για συγκεκριμένους κλάδους έντασης τεχνολογίαςκαι παροχή κινήτρων για δημιουργία επιχειρηματικών κέντρων καινοτομίας (Σύνδεσηκέντρων επιχειρηματικότητα με Πανεπιστήμια και ερευνητικά προγράμματα).
- Αύξηση της απορροφητικότητας των κοινοτικών κονδυλίων που προορίζονται γιακαινοτομία, τεχνολογία και έρευνα.
- Προσέλκυση στρατηγικών και μικρότερων ξένων επενδύσεων έντασης τεχνολογίας.
- Βελτίωση και απλοποίηση του πλαισίου σύστασης εταιρειών τεχνολογίας.
- Διευκόλυνση χρηματοδότησης καινοτόμων επενδυτικών σχεδίων.

Βραχυπρόθεσμα, η Ελλάδα αλλά και η Πορτογαλία, στις οποίες ο κλάδος τωνεταιρειών υψηλής τεχνολογίας συνεισφέρει ακόμα πολύ λίγο στη συνολικήοικονομία, θα πρέπει να προσελκύσουν περισσότερες ξένες επενδύσεις σε αυτό τοντομέα και να απλοποιήσουν αν όχι να υποστηρίξουν με κίνητρα την ίδρυση νέωνκαινοτόμων εταιρειών και τη σύσταση κέντρων καινοτομίας και δικτύων μεταξύεπιχειρήσεων, πανεπιστημίων και ινστιτούτων ενώ η Ιρλανδία σε αυτό τον τομέαβρίσκεται σε καλύτερο επίπεδο, αν και απαιτείται βελτίωση. Ταυτόχρονα η Ελλάδακαι δευτερευόντως η Πορτογαλία θα πρέπει να εκσυγχρονίσουν τεχνολογικά τονδημόσιο τομέα τους.

Μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα και στις τρεις χώρες απαιτούνται σημαντικέςβελτιώσεις σε όλα τα επίπεδα του εκπαιδευτικού συστήματος, ώστε η καινοτομίακαι η έρευνα να αποτελέσουν τμήματα τους. Επιπλέον κυρίως στις δύο πρώτες χώρεςθα πρέπει να υπάρξει βελτίωση και εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για τηνκαινοτομία και την τεχνολογία, ενώ θα πρέπει να γίνει πιο αποτελεσματικό τοσύστημα χρηματοδότησης τέτοιων σχεδίων αλλά και αύξηση των δαπανών του κράτουςκαι των εταιρειών σε έρευνα και τεχνολογία. Το επόμενο βήμα θα πρέπει να είναινα δοθεί λιγότερη έμφαση σε παραδοσιακούς κλάδους της βιομηχανίας και τωνυπηρεσιών και να υπάρξει στροφή σε πιο καινοτόμες μορφές παραγωγής αγαθών καιπαροχής υπηρεσιών.

Με τη σταδιακή ενσωμάτωση της καινοτομίας στην οικονομία θα αυξηθεί ηανταγωνιστικότητα και η παραγωγικότητα, οι οποίες με τη σειρά τους θα φέρουντην οικονομική ανάπτυξη.

http://www.kainotomeis.gr/article.aspx?id=1053

 
Ερευνητικά κέντρα κυβερνοασφάλειας για την κρυπτογράφηση συγκροτεί η ΕΕ
Σε ένα νέο σχέδιο σύστασης ερευνητικών κέντρων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας που θα επικεντρωθεί εν μέρει...
17.11.2017, 21:46
Η Daimler επενδύει 755 εκατομμύρια δολάρια στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα
Η Daimler σκοπεύει να επενδύσει 755 εκατομμύρια δολάρια στην Κίνα για την κατασκευή εργοστασίου παραγωγής...
17.11.2017, 11:48
ΕΠΙΣΤΗΜΗ— Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Χημικής Βιομηχανίας βράβευσε νέο Έλληνα ερευνητή
Ένας νέος Έλληνας ερευνητής, ο δρ Σπύρος Καρακίτσιος, βραβεύθηκε με το φετινό βραβείο «Long-range Research...
16.11.2017, 10:38
Ανακαλύφθηκε ο δεύτερος κοντινότερος γήινος εξωπλανήτης
Ο εξωπλανήτης Ross 128 b περιφέρεται γύρω από το άστρο Ρος 128, έναν ήσυχο ερυθρό νάνο. Ο νέος εξωπλανήτης...
15.11.2017, 14:01
Αριζόνα: Ο Μπιλ Γκέιτς αγόρασε 25.000 στρέμματα για φτιάξει μία έξυπνη πόλη
Εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία που ανήκει στον Μπιλ Γκέιτς αγόρασε πρόσφατα ένα γιγαντιαίο...
14.11.2017, 11:42
Την ενσωμάτωση της διαστημικής τεχνολογίας στο Δημόσιο θέλει ο Ν.Παππάς
Η Ελλάδα παύει να είναι ουραγός συμμετέχει στον διάλογο για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων στον χώρο του...
13.11.2017, 11:55
Η IBM ανέπτυξε τον πρώτο κβαντικό επεξεργαστή 50 bit (φωτο)
Είναι η πρώτη φορά που μια εταιρεία επιτυγχάνει κάτι τέτοιο, πράγμα που δίνει συγκριτικό πλεονέκτημα στην...
13.11.2017, 09:43
Νέο παγκόσμιο ρεκόρ: Ένα drone ανεβαίνει ψηλότερα από τα άλλα (video)
Ένα επιστημονικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έφθασε σε ύψος 4.900 μέτρων, καταρρίπτοντας το παγκόσμιο ρεκόρ...
13.11.2017, 09:31
ΕΠΙΣΤΗΜΗ— Άκαρπες ξανά οι προσπάθειες για την εξεύρεση των σωματιδίων σκοτεινής ύλης
Εδώ η σκοτεινή ύλη, εκεί η σκοτεινή ύλη, πού είναι η σκοτεινή ύλη; Όπως στο γνωστό παιγνίδι του παπά, το...
10.11.2017, 10:20
Οι επιθέσεις των χάκερ θα στοιχίσουν έως και 2 τρισ. δολάρια μέχρι το 2019
Έως και δύο τρισεκατομμύρια δολάρια αναμένεται να κοστίσουν στις επιχειρήσεις, παγκοσμίως, οι...
09.11.2017, 20:29

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ... | 22  Επόμενη

Σχόλια Αναγνωστών
Αποστολή Παραπόνων
Παρακαλούμε να είστε ευγενικοί και να σέβεστε τους συνομιλητές σας. Αποφύγετε τις ύβρεις και τους χαρακτηρισμούς. Προστατέψτε τα προσωπικά σας δεδομένα. Αν κρίνετε ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι παράνομο ή προσβάλει οποιοδήποτε δικαίωμα σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Θα απαντήσουμε στο αίτημα σας το συντομότερο δυνατόν.
 

Κίνηση στην Αθήναmyroute.gr

Μποτιλιάρισμα

ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ, ΑΠΟ ΤΗ ΣΟΛΩΜΟΥ ΕΩΣ ΤΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ (καμία μεταβολή)