Τι ισχύει για την κεφαλαιοποίηση αποθεματικού των επιχειρήσεων

Απόφαση με τον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του φόρου, σε περίπτωση κεφαλαιοποίησης αφορολόγητων αποθεματικών, υπέγραψε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, ενεργοποιώντας έτσι τη σχετική διαδικασία. 

Ειδικότερα, βάσει νόμου, οι ανώνυμες εταιρείες, των οποίων οι μετοχές δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς και οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, μπορούν να κεφαλαιοποιήσουν ολικά ή μερικά, τα αφορολόγητα αποθεματικά διαφόρων αναπτυξιακών νόμων, με εξαίρεση το αποθεματικό του άρθρου 18 του α.ν. 942/1949 (Α' 96) και με την προϋπόθεση ότι κατά τη διαχειριστική χρήση στην οποία συντελείται η κεφαλαιοποίηση θα αυξηθεί το μετοχικό ή εταιρικό τους κεφάλαιο κατά το ίδιο ποσό σε μετρητά από τους παλαιούς ή νέους μετόχους ή εταίρους. Στην περίπτωση αυτή εκδίδονται νέες μετοχές ή εταιρικά μερίδια, για τους δικαιούχους μετόχους ή εταίρους. 

Τα αποθεματικά που κεφαλαιοποιούνται φορολογούνται με συντελεστή 10%, χωρίς καμιά άλλη επιβάρυνση. Ο φόρος που οφείλεται αποδίδεται στο Δημόσιο με δήλωση, η οποία πρέπει να υποβληθεί σ' έναν μήνα από την καταχώρηση στο ΓΕ.Μ.Η. της αύξησης του μετοχικού/εταιρικού κεφαλαίου και καταβάλλεται σε τέσσερις ίσες εξαμηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη με την υποβολή της εμπρόθεσμης δήλωσης. Ο φόρος αυτός δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας, κατά τον υπολογισμό των φορολογητέων κερδών, ούτε συμψηφίζεται με το φόρο εισοδήματος που οφείλεται από την εταιρεία ή τους μετόχους ή εταίρους της.

Οι διατάξεις αυτές ισχύουν για αποθεματικά που κεφαλαιοποιούνται μέχρι και τις 31/12/2020. Ειδικά για αποθεματικά που κεφαλαιοποιούνται από 1/1/2020 μέχρι και τις 31/12/2020 ο συντελεστής του φόρου ορίζεται στο 20%.

Όσον αφορά, δε, στις εισηγμένες, ο σχετικός φόρος υπολογίζεται με συντελεστή 5% και καταβάλλεται σε τέσσερις τριμηνιαίες δόσεις. Ο συντελεστής ανεβαίνει στο 10% αν η κεφαλαιοποίηση γίνει εντός του 2019 και στο 20% εάν γίνει εντός του 2020. 

Σχετικά Αρχεία
Pol 1168 Entipo

Πηγή: eea.gr
Πηγή: skai.gr