ΕΣΠΑ: Η «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας»…10+ λεπτομέρειες που θέλετε να ξέρετε

Εάν θέλετε να συμμετάσχετε στην δράση, ωστόσο δεν διαθέτετε επιλέξιμο κωδικό δραστηριότητας (ΚΑΔ) μπορείτε να προσθέσετε τον ΚΑΔ (μεταβολή στην ΔΟΥ)  και  στην συνέχεια να υποβάλλετε αίτηση χρηματοδότησης. Θα πρέπει να προσέξετε όμως  σε αυτό το σημείο πως η χρηματοδότηση θα αφορά μόνο τον επιλέξιμο ΚΑΔ, οπότε η επιλογή του καθώς και η συσχέτισή του με το αντικείμενο της υφιστάμενης δραστηριότητας είναι μεγάλης σημασίας.

Στον οδηγό της δράσης δεν υπάρχει περιορισμός ως προς τις επιχειρήσεις που συστεγάζονται, ως εκ τούτου είναι επιτρεπτή η υποβολή επενδυτικών σχεδίων από τις εν λόγω επιχειρήσεις.

Η ημερομηνία υποβολής του επενδυτικού σχεδίου έχει μεγάλη σημασία καθώς η δράση θα ισχύει μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού. Οπότε εάν:                   
-πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις συμμετοχής,
-η βαθμολογία των επιμέρους κριτηρίων που ορίζονται είναι άνω του 50,
- είναι πλήρης ο ηλεκτρονικός φάκελος δικαιολογητικών,  
     τότε, η ημερομηνία υποβολής είναι καθοριστική για την εξέλιξη  του επενδυτικού σχεδίου.

Καλό θα είναι να λάβετε υπόψη σας πως η κάθε γεωγραφική περιοχή έχει διαφορετικό προϋπολογισμό για τη δράση. Για τις περισσότερο αναπτυγμένες περιοχές έχουν προϋπολογιστεί λιγότερα χρήματα, ενώ για τις γεωγραφικές περιοχές που «μειονεκτούν» έχουν προϋπολογιστεί περισσότερα.

Σύμφωνα με τη διατύπωση του οδηγού της δράσης, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν «κλείσει» τουλάχιστον τρείς πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι πρέπει να έχουν προβεί σε έναρξη εργασιών από 01/01/2015 και πριν.

Αναφορικά με τον περιορισμό των ΕΜΕ, πρέπει να αποσαφηνίσουμε ότι πρόκειται για τις ΕΤΗΣΙΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  όπου 1ΕΜΕ ισούται με 2080 ώρες εργασίας ή 1 εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης το έτος αναφοράς. Οπότε οι τουλάχιστον  2 ΕΜΕ που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη δράση, μεταφράζονται σε 4160 ώρες εργασίας συνολικά, που αφορά το πλήθος των  εργαζόμενων που απασχολούνται με μερική απασχόληση ή 2 εργαζομένους με πλήρη απασχόληση στο έτος αναφοράς και συγκεκριμένα στο 2018.

Η επιχορηγούμενη επιχείρηση οφείλει  να καταβάλλει  το αντίτιμο των δαπανών-αγορών της στους εταιρικούς-επαγγελματικούς  τραπεζικούς λογαριασμούς  των προμηθευτών της  (εάν ασφαλώς ξεπερνούν το μέχρι τώρα όριο των 500€ προ ΦΠΑ) διαφορετικά οι δαπάνες δεν θα πιστοποιούνται.

Η επιχορηγούμενη επιχείρηση δύναται να υποβάλλει έως και τρία αιτήματα πιστοποίησης-επαλήθευσης των δαπανών της μέχρι το τελικό αίτημα της ολοκλήρωσης του έργου. Το πρώτο αίτημα είναι απαιτητό εντός 12 μηνών από την ένταξη της επιχείρησης στη δράση, ενώ τα δύο ενδιάμεσα αιτήματα είναι προαιρετικά .

Σύμφωνα με τον οδηγό της δράσης ορίζονται συγκεκριμένα ποσοστά ή ποσά που αφορούν την κάθε κατηγορία δαπάνης. Κατά την φάση ολοκλήρωσης της επένδυσης και επί του τελικά πιστοποιούμενου κόστους αυτής, δεν θα ελέγχεται η τήρηση των μέγιστων ποσοστών, παρά μόνο τα εγκεκριμένα επιχορηγούμενα ποσά ανά κατηγορία δαπάνης.

Σχετικά με την επιδότηση 50% για την αγορά καινούριου, αμεταχείριστου και αμιγώς επαγγελματικού μεταφορικού μέσου, βασική προϋπόθεση είναι να δικαιολογείται από την δραστηριότητα που ασκεί η επιχείρηση και να μην προορίζεται για μίσθωση από τρίτους.

Ένα ακόμη σημείο που πρέπει να προσέξετε είναι αυτό που σχετίζεται με τη δαπάνη για την κάλυψη μισθολογικού κόστος νέων θέσεων εργασίας. Η επιλογή πραγματοποίησης αυτής της δαπάνης συνεπάγεται αύξηση του προσωπικού σας, συνεπώς πρέπει να διατηρήσετε το υπάρχον προσωπικό σας και να προσλάβετε επιπλέον.

Τέλος, στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο έχει προϋπολογισμό που ξεπερνάει τα 200.000€ όπως ορίζει δράση, το υπερβάλλον ποσό θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή 100% που ωστόσο αποτελεί αντικείμενο παρακολούθησης, αξιολόγησης  και ελέγχου ως  τμήμα  του επενδυτικού σχεδίου.

Μαγδαληνή Ευθυμίου / Λογίστρια-Σύμβουλος Επιχειρήσεων σε Αναπτυξιακά προγράμματα
(Μεσοπόταμος Πρέβεζας)
efthimiou@accountancy.gr
Αναδημοσίευση : foroline.gr