Της Ναντίν Χαρδαλιά

Στη Βουλή κατατέθηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης αναφορικά με την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για τις συμβάσεις του Δημοσίου για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών.

Στόχος του νομοσχεδίου είναι μέσω του εκσυγχρονισμού του πλαισίου και της απλοποίησης διαδικασιών, να επιτευχθεί μεγαλύτερη διαφάνεια και αποτελεσματικότητα, μετά και τη διαπίστωση προβλημάτων στην υλοποίηση του σχετικού νόμου που έχει τροποποιηθεί εκατοντάδες φορές.

Δείτε το νομοσχέδιο εδώ.

Με το σχέδιο νόμου  μειώνεται σε 30.000 από τις 60.000 ευρώ η εκτιμώμενη αξία δημοσίων συμβάσεων, για τις οποίες καθίσταται υποχρεωτική από τις αναθέτουσες αρχές η χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), με τις οριζόμενες εξαιρέσεις.

Παράλληλα, εξειδικεύονται οι λόγοι υπέρ των οποίων επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,02% στις συμβάσεις που είναι υποχρεωτική η χρήση του ΕΣΗΔΗΣ και οι κατά περίπτωση δικαιούχοι αυτής, ενώ αυξάνεται σε άνω των 2.500 από 1.000 ευρώ που ισχύει, το ύψος της εκτιμώμενης αξίας συμβάσεων για τις οποίες συλλέγονται, επεξεργάζονται και δημοσιοποιούνται στοιχεία από το Κεντρική Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.

Παράλληλα, επικαιροποιείται στο ποσό έως 30.000 αντί 20.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ σήμερα η αξία της σύμβασης για να είναι επιτρεπτή η προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, όπως και η διαδικασία συμβάσεων ενεργειών τεχνικής βοήθειας όπου επιτρέπεται η σύναψη σύμβασης προμήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών εκτιμώμενης αξίας έως 6.000 ευρώ κατόπιν αποστολής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε 3 τουλάχιστον οικονομικούς φορείς και άνω των 60.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ κατόπιν πρόκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς όλους τους οικονομικού φορείς.

Το νομοσχέδιο εισάγει επίσης ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη και τις υποδομές.

Πηγή: skai.gr