Φρένο στη δωροδοκία

Φρένο στη δωροδοκία
"Η αντιμετώπιση της διαφθοράς παραμένει πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης". Αυτό δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Αναστάσης Παπαληγούρας, αμέσως μετά τη συνεδρίαση της κυβερνητικής επιτροπής, η οποία ενέκρινε το νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση της διαφθοράς στον ιδιωτικό τομέα.

Ο κ. Παπαληγούρας, ο οποίος παρουσίασε το νομοσχέδιο, επανέλαβε ότι για πρώτη φορά τιμωρείται η δωροδοκία και η παράνομη άσκηση επιρροής, ενώ μετά την ψήφισή του, η χώρα μας θα βρίσκεται σε πλήρη αντιστοιχία με τα υπόλοιπα της ΕΕ.

Μεταξύ άλλων, με το νέο νομοσχέδιο: 1. Τιμωρείται για πρώτη φορά ποινικά το αδίκημα της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα. Το φαινόμενο της δωροδοκίας στις ιδιωτικές συναλλαγές κατά την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, αντιμετωπίζεται κατά τρόπο ανάλογο με τα άρθρα 235 επ. του Ποινικού Κώδικα, που αφορούν στην άσκηση της δημόσιας λειτουργίας.

Συγκεκριμένα, τιμωρείται με φυλάκιση από 1 μέχρι 5 έτη όποιος με πρόθεση κατά την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας υπόσχεται ή παρέχει οποιοδήποτε μη οφειλόμενο πλεονέκτημα ή αντάλλαγμα σε πρόσωπο που εργάζεται με οποιαδήποτε ιδιότητα, διευθυντική ή μη, σε φορείς του ιδιωτικού τομέα, για ενέργεια ή παράλειψη κατά παράβαση των καθηκόντων του (ενεργητική δωροδοκία).

Με την ίδια ποινή τιμωρείται και κάθε εργαζόμενος με οποιαδήποτε ιδιότητα σε φορείς του ιδιωτικού τομέα, ο οποίος απαιτεί ή λαμβάνει παρόμοιο αντάλλαγμα (παθητική δωροδοκία).

2. Θεμελιώνεται για πρώτη φορά ως ποινικό αδίκημα η «προσφορά για άσκηση παράνομης επιρροής στον Ιδιωτικό Τομέα».

Συγκεκριμένα, τιμωρείται με φυλάκιση από 3 μήνες έως 5 έτη και με χρηματική ποινή, όποιος υπόσχεται ή ισχυρίζεται ότι μπορεί να ασκήσει παράνομη και εκτός αρμοδιότητας επιρροή και ζητεί οικονομικό αντάλλαγμα για την επιρροή του σε πρόσωπα που συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων ή στη σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης.

Η πράξη τιμωρείται ανεξάρτητα αν ασκήθηκε ή όχι ή αν οδήγησε στο σκοπούμενο αποτέλεσμα ή όχι. Ο επωφελούμενος από την άσκηση επιρροής τιμωρείται ως ηθικός αυτουργός με την ποινή του φυσικού αυτουργού (άρθρο 46, παρ.1α του Π.Κ.).

3. Θεσπίζεται για πρώτη φορά αυτοτελής ευθύνη και Νομικών Προσώπων για αδικήματα διαφθοράς που τελέσθηκαν προς όφελός τους.

Αν κάποιο από τα αδικήματα της δωροδοκίας, της προσφοράς για άσκηση επιρροής και του ξεπλύματος χρήματος, διαπράττεται από πρόσωπο που κατέχει διευθυντική θέση σε Νομικό Πρόσωπο (με βάση την εξουσία εκπροσώπησης ή εξουσιοδότησης που διαθέτει), επιβάλλεται και στο Νομικό αυτό Πρόσωπο από την οικεία Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (Υ.Ε.Ε. πρώην Σ.Δ.Ο.Ε):

- Διοικητικό πρόστιμο μέχρι το τριπλάσιο της αξίας του οφέλους που επιδιώχθηκε ή επιτεύχθηκε.

- Προσωρινή ή οριστική απαγόρευση άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας .

- Πρόσκαιρος ή οριστικός αποκλεισμός από δημόσιες παροχές ή ενισχύσεις.

4. Τέλος, για πρώτη φορά τιμωρείται με φυλάκιση και χρηματική ποινή όποιος δόλια καταρτίζει ή κάνει χρήση τιμολογίου ή άλλου λογιστικού εγγράφου ή αρχείου, το οποίο περιλαμβάνει ψευδείς ή ελλιπείς πληροφορίες, ή παραλείπει παράνομα την καταχώρηση πληρωμής, εφ’ όσον αυτά γίνονται για να διευκολύνεται η διάπραξη, απόκρυψη ή συγκάλυψη δωροδοκίας των αδικημάτων διαφθοράς που προβλέπονται στο νομοσχέδιο.
Πηγή: Ελίνα Ψα