Εγκύκλιος για ανταπόκριση της δημόσιας διοίκησης

Λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι δημόσιοι υπάλληλοι και αφορά τα αιτήματα που υποβάλλουν στη Δημόσια Διοίκηση και για τα οποία δεν ισχύουν οι προθεσμίες διεκπεραίωσης των υποθέσεών τους όπως ισχύει για όλους τους υπόλοιπους πολίτες, επιχειρεί να δώσει το υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Ο υφυπουργός Δημόσιας Διοίκησης, Απόστολος Ανδρεουλάκος με επείγουσα εγκύκλιό του προς όλες τις υπηρεσίες, τις Περιφέρειες, τις Νομαρχίες και τις ανεξάρτητες αρχές, έδωσε οδηγία για την άμεση ανταπόκριση της Δημόσιας Διοίκησης στα αιτήματά τους.
Όπως αναφέρει ο υφυπουργός, με δεδομένο ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν μπορούν να απευθύνονται στο Συνήγορο του Πολίτη, παρατηρείται το φαινόμενο είτε τα αιτήματά τους να πέφτουν στο κενό, είτε η Διοίκηση επί μακρόν να μην ανταποκρίνεται σε αυτά.
Επίσης, αναφέρει ότι το υπουργείο αλλά και ο Συνήγορος του Πολίτη (παρότι αναρμόδιος) έχουν δεχθεί πληθώρα παραπόνων και αναφορών από δημόσιους υπαλλήλους, που διαμαρτύρονται διότι ορισμένες από τις αρμόδιες διευθύνσεις διοικητικού ή προσωπικού των παραπάνω υπηρεσιών δεν τους απαντούν στα σχετικά αιτήματά που τους απευθύνουν. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι υπάλληλοι να αδυνατούν να ασκήσουν δικαιώματά τους συναφή με την υπηρεσιακή τους κατάσταση.
Στην εγκύκλιο ο κ. Ανδρεουλάκος ζητά από τις υπηρεσίες:
1. Τα αιτήματα των υπαλλήλων να τυγχάνουν της αναγκαίας μεταχείρισης και εύλογης χρονικής διευθέτησης, ιδιαίτερα όταν για την αντιμετώπιση αυτών δεν απαιτείται γνώμη ή απόφαση άλλου οργάνου. Όπου προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις προθεσμίες για συγκεκριμένες ενέργειες της Υπηρεσίας, αυτές θα πρέπει απαρεγκλίτως να τηρούνται. Στις περιπτώσεις, όμως, όπου για την εξέταση των εν λόγω αιτημάτων δικαιολογημένα απαιτείται χρόνος μεγαλύτερος του καθορισμένου ή του κατά την κοινή πρακτική ευλόγου, η αρμόδια υπηρεσία θα πρέπει έγκαιρα να ενημερώνει τον υπάλληλο για την πορεία του αιτήματός του.
2. Τα αιτήματα των υπαλλήλων, για την αντιμετώπιση των οποίων απαιτούνται συνθετότερες διοικητικές ενέργειες, όπως επί παραδείγματι προηγούμενη απόφαση υπηρεσιακού συμβουλίου, ή άλλων συλλογικών οργάνων, θα πρέπει να προωθούνται άμεσα από τις διευθύνσεις διοικητικού στα αρμόδια όργανα, τα οποία οφείλουν να εξετάζουν τα σχετικά ερωτήματα στις προθεσμίες που τυχόν ορίζουν οι κείμενες διατάξεις και πάντως το συντομότερο δυνατό από την παραπομπή του θέματος σ` αυτά.
3. Πρέπει να γίνει κατανοητό από όλες τις υπηρεσίες ότι η διαμόρφωση κλίματος καλών σχέσεων μεταξύ υπαλλήλων και Υπηρεσίας αποτελεί παράγοντα καλής λειτουργίας της.
Πηγή: ΑΠΕ
Πηγή: skai.gr