Κλείσιμο

Η Ελλάδα των διακρίσεων

Ένα βήμα πριν την παραπομπή στο ευρωπαϊκό δικαστήριο βρίσκεται για άλλη μια φορά η Ελλάδα.

Αιτία το γεγονός πως η χώρα μας δεν εφαρμόζει πλήρως τους κοινοτικούς κανόνες για την απαγόρευση των διακρίσεων στην απασχόληση και την επαγγελματική δραστηριότητα λόγω θρησκείας, πολιτικών πεποιθήσεων, ηλικίας, ύπαρξης αναπηρίας και σεξουαλικού προτιμήσεων.

Στην ίδια θέση με την Ελλάδα βρίσκονται άλλα 10 κράτη-μέλη της ΕΕ, τα οποία έχουν δύο μήνες προθεσμία για να απαντήσουν στις παρατηρήσεις της Επιτροπής.

Πρόκειται συγκεκριμένα για την Τσεχία, την Εσθονία, την Ιρλανδία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ουγγαρία, τη Μάλτα, την Ολλανδία, τη Φινλανδία και τη Σουηδία.

Η πλημμελής εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας αναφέρεται σε τομείς όπως η μη κάλυψη της εθνικής νομοθεσίας των δημοσίων υπαλλήλων η των αυτοαπασχολούμενων, η παρενόχληση στο χώρο εργασίας, η προσαρμογή του εργασιακού χώρου στις ανάγκες ατόμων με αναπηρία και η νομική προστασία ατόμων που πέφτουν θύματα διακριτικής μεταχείρισης.

Στην περίπτωση της Ελλάδας, οι παρατηρήσεις της Επιτροπής επικεντρώνονται σε δύο τομείς και ειδικότερα στο λανθασμένο, κατά το εκτελεστικό όργανο της Κοινότητας, ορισμό της παρενόχλησης και στην εξαίρεση των υπηρεσιών των πυροσβεστών από την οδηγία για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση.

Σημειώνεται ότι η προθεσμία για τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο των κρατών-μελών έληξε το Δεκέμβριο του 2003.
Πηγή: skai.gr