Ειδική ομάδα για τη διαχείριση απειλών

Τη συγκρότηση Υποστηρικτικής Ομάδας Διαχείρισης Χημικών, Βιολογικών, Ραδιολογικών και Πυρηνικών Απειλών και Συμβάντων στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, η οποία υπάγεται απευθείας στο Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, υπέγραψε την Τρίτη ο υπουργός Εσωτερικών Πρ. Παυλόπουλος.
Έργο της Ομάδας είναι η παροχή εξειδικευμένης τεχνογνωσίας και επιστημονικών πληροφοριών για τη διαχείριση χημικών, βιολογικών, ραδιολογικών και πυρηνικών συμβάντων που οφείλονται είτε σε ατύχημα, είτε είναι αποτέλεσμα τρομοκρατικής ενέργειας, είτε πρόκειται για επαπειλούμενο συμβάν ή τρομοκρατική απειλή και μπορούν να προκαλέσουν καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης.
Η Ομάδα στελεχώνεται από υπαλλήλους, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης κατάλληλοι για την αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων, στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων του κάθε φορέα, της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, των Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, του Γενικού Χημείου του Κράτους, της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και από επιστημονικό προσωπικό ή κατάλληλα ειδικευμένο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμυνας και του Λιμενικού Σώματος.
Ο αριθμός των συμμετεχόντων στελεχών ανά Υπουργείο, Υπηρεσία ή Φορέα ορίζεται σε τέσσερις. Χρέη Προέδρου της Ομάδας εκτελεί κάθε φορά ο ορισμένος υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Ο ορισμός των μελών της Ομάδας γίνεται με απόφαση του υπουργείου και μετά από σχετική πρόταση των φορέων που συμμετέχουν.
Πηγή: skai.gr