Έγινε δεκτή η παραίτηση Δημητρίου από τη Σύνοδο στο Φανάρι

Και τυπικά δεκτή έγινε σήμερα από την Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, η παραίτηση του Αρχιεπισκόπου Δημητρίου  Σύμφωνα με ασφαλέις πληροφορίες η Ιερά Σύνοδος αποφάσισε επίσης, να σταλεί γράμμα στην Αρχιεπισκοπή Αμερικής, για να ζητηθεί η συμβουλευτική διαγνώμη του Αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου και της Επαρχιακής Συνόδου της Αρχιεπισκοπής.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της  Αρχιγραμματείας της Συνόδου του Φαναρίου: 

«?νακοινο?ται ?τι ? ?γία καί ?ερά Σύνοδος κατά τήν συνεδρίαν α?τ?ς τ?ς σήμερον, 9ης Μαΐου 2019, ?πελήφθη τ?ν θεμάτων τ?ν ?ρχιεπισκοπ?ν ?μερικ?ς καί Α?στραλίας καί διά μέν τήν πρώτην ?πεδέχθη τήν ?ποβληθε?σαν παραίτησιν το? Σεβ. ?ρχιεπισκόπου Γέροντος ?μερικ?ς κ. Δημητρίου, μέλλουσαν νά ?σχύσ? ?πό το? Σαββάτου, 11ης τ. μ., ?κφράσασα τήν ε?αρέσκειαν καί τόν ?παινον τ?ς Μητρός ?κκλησίας διά τήν πολυετ? καί ε?ορκον διακονίαν α?το?, διά δέ τήν περίπτωσιν τ?ς ?ερ?ς ?ρχιεπισκοπ?ς Α?στραλίας, ε?ς πρ?τον στάδιον, μετά τάς σχετικάς προκαταρκτικάς ?πί Συνόδου συνομιλίας, ?δέχθη ε?ς ?νημερωτικήν συνεργασίαν τόν παρεπιδημο?ντα Βοηθόν ?κε?σε ?πίσκοπον Θεοφ. Δορυλαίου κ. Νίκανδρον καί ?ντιπροσωπείαν ?πιφαν?ν λαϊκ?ν παραγόντων, ?πιφυλασσομένη νά συνεχίσ? τάς διαβουλεύσεις καί προβ? ε?ς τάς τελικάς α?τ?ς ?ποφάσεις.»
Πηγή: skai.gr