ΣΕΒ: 5 παρεμβάσεις για την ενίσχυση των εξαγωγών

ΣΕΒ: 5 παρεμβάσεις για την ενίσχυση των εξαγωγών
Έλλειψη συντονισμού υφίσταται τόσο ανάμεσα στους φορείς του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα στον τομέα των εξαγωγών, όπως διαπιστώνει ο ΣΕΒ.

Για τον λόγο αυτό, στις 24/9/2018, ο ΣΕΒ πήρε την πρωτοβουλία να συγκαλέσει σύσκεψη στην οποία συμμετείχαν οι κύριοι φορείς της εξωστρέφειας σε ιδιωτικό και δημόσιο επίπεδο, δηλαδή ο ΣΕΒ, η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων, ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων, ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης και το Enterprise Greece.

«Η ενδυνάμωση της συνεργασίας και η από κοινού εξέταση προβλημάτων που αφορούν στις εξαγωγές ανάμεσα στους Φορείς της εξωστρέφειας είναι καίριο ζητούμενο ώστε οι ενέργειες να είναι στοχευμένες και να μην υπάρχει επικάλυψη προσπαθειών», ανέφερε ο αντιπρόεδρος του ΣΕΒ, Κωνσταντίνος Μπίτσιος.

Για τον λόγο αυτό, οι φορείς ανέδειξαν πέντε παρεμβάσεις για την ενίσχυση της εξωστρέφειας:

1. Βελτίωση του συντονισμού των φορέων του Δημοσίου με τις προτεραιότητες των εξαγωγικών επιχειρήσεων. Ο συντονισμός αφορά κυρίως σε επιχειρηματικές αποστολές, και τη συμμετοχή σε διεθνείς εμπορικές εκθέσεις.
2. Μεγαλύτερη εστίαση της δημόσιας χρηματοδότησης (ΕΣΠΑ) στις ανάγκες των εξαγωγικών επιχειρήσεων συμπληρωματικά με τις εμπορικές εκθέσεις στο εξωτερικό.
3. Άρση εξαγωγικών αντικινήτρων.
4. Οριστικοποίηση της εθνικής στρατηγικής εξωστρέφειας.
5. Πάταξη του λαθρεμπορίου που δημιουργεί ισχυρό αθέμιτο ανταγωνισμό στις ελληνικές επιχειρήσεις.

Οι 6 φορείς αποφάσισαν τη σύσταση τεχνικής επιτροπής η οποία συνεδρίασε στις 16 Οκτωβρίου, εξέτασε τα προαναφερόμενα θέματα και προετοιμάζει κοινές θέσεις προς την κυβέρνηση.