Ρύθμιση έως και 120 δόσεις για οφειλές δανείων με εγγύση του Δημοσίου

Με απαλλαγή από τόκους και προσαυξήσεις σε ποσοστό έως και 100% μπορούν να ρυθμιστούν οφειλές από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων που δόθηκαν με εγγύηση τού Δημοσίου ή τής Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και έχουν καταπέσει. Με τον τρόπο αυτό, αφενός οι οφειλέτες μπορούν να πάρουν φορολογική ενημερότητα και αφετέρου αναστέλλεται η εκτέλεση των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης χρεών.

Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου Οικονομικών που δημοσιεύτηκε χθες, οι οφειλές μπορούν να ρυθμιστούν σε έως 120 δόσεις με ελάχιστο ποσό τα 20 ευρώ. Προβλέπεται ότι το ποσοστο απαλλαγής από τόκους και προσαυξήσεις εξαρτάται από τον αριθμό των δόσεων που θα επιλέξει ο οφειλέτης. Συγκεκριμένα,

Εφάπαξ πληρωμή με απαλλαγή κατά ποσοστό 100%.

 • Από 2 εως 4 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό 95%.
 • Από 5 έως 12 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 85%.
 • Από 13 έως 24 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 80%.
 • Από 25 εως 36 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 75%.
 • Από 37 έως 48 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 45%.
 • Από 49 έως 60 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 30%.
 • Από 61 έως 72 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 20%.
 • Από 73 έως 96 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 15%.
 • Από 97 έως 120 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 10%.

Στην περίπτωση που ο οφειλέτης, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών ή σε περίπτωση εξόφλησης του συνόλου της οφειλής με οποιονδήποτε τρόπο, τυγχάνει απαλλαγής επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής, σε ποσοστό ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που διαμορφώνεται κατά την ημερομηνία της εξόφλησης.

Η αίτηση για υπαγωγή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα ρύθμισης πρέπει να υποβληθεί μέχρι και την 30η Απριλίου 2021 στην υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης, ο Προϊστάμενος της οποίας είναι αρμόδιος για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής. Η πρώτη δόση είναι καταβλητέα μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και την χορήγηση μοναδικού κωδικού πληρωμής, οι δε επόμενες δόσεις καταβάλλονται την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.

Στη ρύθμιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των ληξιπρόθεσμων βεβαιωμένων οφειλών στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες και στα Ελεγκτικά Κέντρα που προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων, με εκδοθείσες έως και το έτος 2012 υπουργικές αποφάσεις παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου ή παροχής της εγγύησης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ή του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, τα οποία είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμα έως τις 7.10.2019.

Μετά από επιλογή του οφειλέτη δύνανται επιπλέον να υπαχθούν οφειλές από την ίδια ως άνω αιτία που έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης μέχρι και την 30η Απριλίου 2021 οι οποίες δεν έχουν υπαχθεί σε διευκόλυνση ή άλλη ρύθμιση τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης ή προσωρινής διαταγής και οι οποίες κατά την ημερομηνία της αίτησης δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή τελούν σε αναστολή. Στη ρύθμιση δύνανται να υπάγονται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και οφειλές που προέρχονται από την ίδια ως άνω αιτία, οι οποίες είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως τις 7 Οκτωβρίου 2019.

Όσες οφειλές υπαχθούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα ρύθμισης, αντί των κατά Κ.Ε.Δ.Ε. τόκων και προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, επιβαρύνονται με τόκο που ανέρχεται σε 3%. Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση 0,25%. Η ρύθμιση χάνεται και ο οφειλέτης είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει άμεσα το υπόλοιπο της οφειλής, εάν:

-δεν καταβάλλει δύο συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις ή καθυστερήσει την καταβολή των δύο τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα
-δεν εξοφλήσει ή τακτοποιήσει κατά νόμιμο τρόπο τις οφειλές του, καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης, εντός διμήνου από τη λήξη προθεσμίας καταβολής τους ή -εντός διμήνου από την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση του παρόντος,
-δεν υποβάλλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του φόρου προστιθέμενης αξίας, καθ’ όλο το διάστημα της ρύθμισης, εντός τριών μηνών -από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους ή εντός τριών μηνών από την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση του παρόντος.

Τα οφέλη για όσους οφειλέτες υπαχθούν στη ρύθμιση είναι ότι:

-χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας
-αναβάλλεται ή διακόπτεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε
-αναστέλλεται η παραγραφή του ποινικού αδικήματος
-αναστέλλονται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων. Η αναστολή της παρούσας δεν -ισχύει για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες, αλλά τα αποδιδόμενα από αυτές ποσά λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της ρύθμισης, εφόσον δεν πιστώνονται διαφορετικά.

Σημειώνεται ότι αν ο οφειλέτης απωλέσει τη ρύθμιση, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται. Σε κάθε περίπτωσή, το Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα και μετά τη συμμόρφωση του οφειλέτη στη ρύθμιση:

 • να μην χορηγεί στον οφειλέτη αποδεικτικό ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος επ’ αυτού, ακόμη και αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησής του, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισμένη
 • να προβαίνει σε συμψηφισμό των χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη κατά του Δημοσίου και μέχρι του ύψους των οφειλών
 • να επιβάλλει κατασχέσεις και να εγγράφει υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, των συνυπόχρε-ων προσώπων ή των εγγυητών, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισμένη.
Πηγή: Money Review