Συνεπής στην αποστολή της για επιστροφή στην ομαλή επιχειρηματική δραστηριότητα, η Alpha Bank στηρίζει -όπως αναφέρει σε σημερινή της ανακοίνωση- τις προσπάθειες μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων της χώρας, να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης, συμμετέχοντας ενεργά στη νέα δράση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, που ξεκινά σήμερα με την υποβολή αιτήσεων των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων στο Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της, η Alpha Bank είναι έτοιμη να παράσχει προνομιακή χρηματοδότηση σε κεφάλαιο κίνησης για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των επιχειρήσεων που θα ενταχθούν στη νέα δράση, με εγγύηση από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα σε ποσοστό 80% επί του δανείου.

Το νέο εγγυοδοτικό πρόγραμμα εξασφαλίζει ευελιξία αποπληρωμής με διάρκεια έως πέντε έτη, συμπεριλαμβανομένης περιόδου χάριτος έως 12 μήνες, ενώ προβλέπεται ολική εκταμίευση έως τις 31.12.2020. Το ύψος της χρηματοδότησης διαμορφώνεται ανάλογα με τον κύκλο εργασιών, το ετήσιο μισθολογικό κόστος ή τις τεκμηριωμένες ανάγκες ρευστότητας της επιχείρησης.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Μικρομεσαίες (ΜμΕ) αλλά και Μεγάλες Επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής (εκτός από εξωχώριες επιχειρήσεις, εταιρίες συμμετοχών σε άλλες εταιρίες, επιχειρήσεις χρηματοπιστωτικού τομέα, των δημοσίων φορέων και των θυγατρικών τους, των ΟΤΑ και των θυγατρικών τους) και θέτει συγκεκριμένες προϋποθέσεις συμμετοχής.

Συγκεκριμένα, οι επιλέξιμες Μικρές, πολύ Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) θα πρέπει να έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών έως 50 εκατ. ευρώ και ενεργητικό έως 43 εκατ. ευρώ και να απασχολούν κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς, λιγότερους από 250 εργαζόμενους. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και οι Μεγάλες Επιχειρήσεις, των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών και το απασχολούμενο προσωπικό υπερβαίνουν την κατηγορία των ΜμΕ. Επιπλέον κριτήρια συμμετοχής για όλες τις επιχειρήσεις, είναι, μεταξύ άλλων, να λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, να κρίνονται πιστοληπτικά αποδεκτές σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική πολιτική και τις διαδικασίες της Τράπεζας, να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες κατά την εκταμίευση κλπ. Αναλυτικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.

Οι επιχειρήσεις μπορούν από σήμερα να υποβάλουν αίτηση στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων ΠΣΚΕ, επιλέγοντας την Alpha Bank ως την Τράπεζα από την οποία επιθυμούν να χρηματοδοτηθούν.

Πηγή: skai.gr

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις