Η εταιρεία Καρνάσιος Βαρσάμη , μας εξηγεί με απλά παραδείγματα τι σημαίνει Εργασιακή Ασφάλεια και Υγεία και τι πρέπει να κάνει ο εργοδότης για να προστατέψει τους υπαλλήλους και να προστατευτεί.

Εργασιακή Ασφάλεια και Υγεία σημαίνει ότι μία επιχείρηση εξασφαλίζει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για τους εργαζόμενους της ενώ παράλληλα τους εκπαιδεύει διαρκώς ώστε να αποκτήσουν συνείδηση ασφαλούς εργασίας.
Για το σκοπό αυτό ο εργοδότης συνεργάζεται με εξειδικευμένους επιστήμονες – Τεχνικούς Ασφαλείας & Ιατρούς Εργασίας - οι οποίοι αναλαμβάνουν συμβουλευτικά και με ευθύνη τη συμμόρφωση της επιχείρησης με τους κανόνες της Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία.

Αιτίες ατυχημάτων :
ΕΥΡΩΠΗ  =>5% Αστοχία υλικού, μη συντηρημένος ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, χημικοί παράγοντες κ.α. 
ΕΛΛΑΔΑ => 35% Αστοχία υλικού, μη συντηρημένος ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, χημικοί παράγοντες κ.α.

Μύθοι που ισχύουν :
Ο Τεχνικός Ασφαλείας ή και Ο Ιατρός Εργασίας αποτελούν ένα σοβαρό έξοδο για την επιχείρηση.
Ειδικά αν αναλογιστούμε ότι σε μία επιχείρηση με 20 διοικητικούς υπαλλήλους τα κόστη είναι :
Μισθολογικό Κόστος:  περίπου 20.000 ευρώ ανά μήνα
Κόστος Τεχνικού Ασφαλείας: περίπου 50,00 ευρώ ανά μήνα

Τα κόστη των Εργατικών Ατυχημάτων που δεν μεταφράζονται σε αριθμούς

Θανατηφόρο Ατύχημα :  
1. Απώλεια Ανθρώπινης Ζωής (Ανεκτίμητη)

Μη θανατηφόρο Ατύχημα:
 1. Κόστος για την επιχείρηση από την απουσία του εργαζόμενου,
 2. Κόστος αποθεραπείας, 
3. Κόστος για την αποκατάσταση της εταιρικής φήμης που κλονίζεται, 
4. Κόστος που αφορά στην ηθική αποκατάσταση των υπόλοιπων εργαζομένων 

Τι πρέπει να κάνει ο Εργοδότης για να διασφαλιστεί;
Να ορίσει ως Σύμβουλο του έναν επιστήμονα Τεχνικό Ασφαλείας.

Να μεριμνήσει ώστε να εκπονηθεί πλήρης Γραπτή Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου (εντοπισμός κινδύνων – μέτρα για την Υγεία και την Ασφάλεια) για τις εγκαταστάσεις στις οποίες δραστηριοποιείται. 

Να χρησιμοποιεί μόνο πιστοποιημένο εξοπλισμό.

Να υπάρχει στην επιχείρηση του Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη σύμφωνα με τον ΕΛΟΤ HD 384.
Και το σημαντικότερο…. Να εκπαιδεύει το προσωπικό του!